Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa materiałów informacyjno - konferencyjnych dotyczących projektów realizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6947503 , fax. 022 6946671
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Al. Ujazdowskie 1/3 1/3
  00-583 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6947503, fax. 022 6946671
  REGON: 01226172500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa materiałów informacyjno - konferencyjnych dotyczących projektów realizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa materiałów informacyjno - konferencyjnych dotyczących projektów realizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Fu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392941000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2 400 zł (dwa tysiące czterysta złotych), obejmującym okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy, tj.: 1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 1.2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.: 1.2.1 wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywane, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 (dwa) zamówienia polegające na przygotowaniu i dostawie materiałów informacyjnych - promocyjnych, obejmujące opracowanie materiałów informacyjno - promocyjnych z nadrukiem tj. publikacji lub ulotek i materiałów biurowych - każdego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, poparte dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie, 1.2.2 dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zapewnią min.: - 1 (jednego) kierownika zespołu, pełniącego funkcję koordynatora realizowanego zamówienia, posiadającego doświadczenie w kierowaniu minimum 1 (jednym) zamówieniem polegającym na przygotowaniu i dostawie materiałów informacyjno - promocyjnych, - 1 (jedną) osobę, posiadającą minimum rok doświadczenia w grafice komputerowej. 1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 1.4 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą /spełnia - nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 1.1-1.3 winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie, warunek określony w pkt. 1.4 winni spełniać wszyscy Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22. ust 1 pkt 1-3 pzp wg wzoru na Zał. nr 2 do SIWZ (oryginał), 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w powyższej UWADZE, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy stosuje się odpowiednio. 3. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 2 (dwóch) zamówień polegających na przygotowaniu i dostawie materiałów informacyjnych - promocyjnych, obejmujących opracowanie materiałów informacyjno - promocyjnych z nadrukiem tj. publikacji lub ulotek i materiałów biurowych - każdego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Zał. nr 3 do SIWZ - do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, 4. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony zgodnie z wzorem z Zał. nr 4 do SIWZ. Wykaz musi zawierać informacje niezbędne do stwierdzenia czy zostały spełnione warunki określone w rozdziale V pkt 1.2.2. SIWZ. 4.1 pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 4, wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował, 5. oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy wg wzoru z Zał. nr 2a do SIWZ (oryginał). 6. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty wymienione w pkt. 2 i 5 mają potwierdzać spełnienie warunku określonego w sekcji III.2) pkt 1.4 przez wszystkich Wykonawców. Dokumenty określone w: pkt. 3 (wykaz zamówień), pkt. 4 (wykaz osób), pkt 4.1 oraz oświadczenie z pkt. 1 mają potwierdzać spełnienie warunków określonych w sekcji III.2 pkt 1.1 - 1.3 przez jednego Wykonawcę lub przez Wykonawców wspólnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: trwałość i jakość wykonania materiałów biurowych
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.premier.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach