Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dzieci w szkołach/przedszkolach na terenie Gminy Raba Wyżna w 2021r.

Gmina Raba Wyżna ogłasza przetarg

 • Adres: 34-721 Raba Wyżna, Raba Wyżna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48182691250 , fax. +48182691251
 • Data zamieszczenia: 2020-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raba Wyżna
  Raba Wyżna 41
  34-721 Raba Wyżna, woj. małopolskie
  tel. +48182691250, fax. +48182691251
  REGON: 491892647
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabawyzna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa gorących posiłków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dzieci w szkołach/przedszkolach na terenie Gminy Raba Wyżna w 2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie i dostawa gorącego posiłku dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dzieci ze szkół i przedszkoli na terenie Gminy Raba Wyżna, tj.: 1) Szkoła Podstawowa Bielanka, 2) Szkoła Podstawowa Harkabuz, 3) Szkoła Podstawowa Podsarnie, 4) Szkoła Podstawowa Raba Wyżna, 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rokicinach Podhalańskich, 6) Szkoła Podstawowa Sieniawa, 7) Szkoła Podstawowa nr 3 Skawa, 8) Zespół Szkół w Skawie, 9) Przedszkole Raba Wyżna, 10) Przedszkole i Żłobek Rokiciny Podhalańskie (Baby Smile), 11) Przedszkole Sieniawa, 12) Przedszkole Skawa. 2. Jest to usługa polegająca na przygotowaniu oraz dostawie w roku 2021 w dniach nauki szkolnej od 18 stycznia 2021r. do końca roku szkolnego 25 czerwca 2021r. oraz od 2 września 2021r. do 31 grudnia 2021r. dla uczniów szkół i przedszkoli oraz przez cały rok od 4 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r., od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni świątecznych), dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Raba Wyżna gorących posiłków w formie obiadów dwudaniowych dla około 100 osób w tym 85 uczniów oraz 15 podopiecznych. Ilość posiłków może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego m. in. absencji uczniów, nauki zdalnej, bądź braku spełnienia warunków dożywiania. 3. Wykonawca przed dostarczeniem posiłków w celu prawidłowej realizacji zamówienia powinien ustalić m. in. miejsce i czas ich dostawy, z Dyrektorami poszczególnych szkół/przedszkoli (posiłki dla uczniów) oraz z Pracownikami Socjalnymi (posiłki dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej). 4. Zobowiązuje się, aby Wykonawca uzgodnił z Dyrektorami poszczególnych szkół/przedszkoli, żeby uczniowie nieobjęci pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a którzy będą korzystali z posiłków prywatnie, spożywali ten sam posiłek, tak samo podany, w tym samym miejscu, w celu uniknięcia dyskryminacji uczniów objętych tą formą pomocy. 5. Jeżeli uczeń, wykazany na liście osób dożywianych jest nieobecny w szkole/przedszkolu w danym dniu, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłku dla ucznia na wynos. 6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowywał posiłki zgodnie z zalecanym modelem żywienia o charakterze prozdrowotnym. 7. Gorący posiłek musi odpowiadać normom odżywczym obowiązującym w tzw. Punktach zbiorowego żywienia, tj. posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia sporządzone z pełnowartościowych, świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2021 ze zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016r., poz. 1154 oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia. 8. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad sanitarno – higienicznych na każdym etapie usługi tj.: przygotowania, transportu oraz wydawania posiłków. 9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość posiłku, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne. 10. Posiłki muszą być sporządzone w dniu dostawy, z produktów świeżych z wykluczeniem mięsa oraz przetworów z puszek. Muszą być zróżnicowane, sporządzane z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania. Muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność oraz sporządzane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej. Muszą być wykonywane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przygotowania posiłków z półproduktów. Posiłki powinny być przygotowywane z surowców świeżych i wysokiej jakości z zachowaniem reżimów dietetycznych i sanitarnych. 12. Wykonawca zobowiązuje się do porcjowania, wydawania posiłków oraz utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń, urządzeń i sprzętu, zgodnie z wymogami odpowiednich służb. 13. Wykonawca odpowiedzialny jest za sporządzanie posiłków, zgodnie z miesięcznym jadłospisem zatwierdzonym przez Zamawiającego, który musi obejmować kaloryczność dań oraz zawarte w posiłkach alergeny. 14. Wykonawca w ramach świadczonych usług jest zobowiązany do współpracy z Dyrektorami Szkół/Przedszkoli i Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 15. Przewidywana średnia liczba posiłków wynosi około 100 dziennie i może w trakcie okresu dożywiania ulec zmianie. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wydawanych posiłków dziennie w zależności od potrzeb, jednakże zmiany te nie spowodują zmiany ceny jednostkowej. Szacunkowa maksymalna ilość posiłków przedmiotowego zamówienia wynosi 19 300. 16. W przypadku zmiany liczby posiłków, Wykonawca będzie obowiązany do uwzględnienia w tym zakresie zgłaszanych na bieżąco przez Zamawiającego potrzeb mających wpływ na zwiększenie, jak i na zmniejszenie liczby posiłków. 17. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznej miesięcznej liczby dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej. Natomiast faktury wystawiane będą miesięcznie w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca, z zastrzeżeniem dostarczenia do siedziby Zamawiającego najpóźniej do piątego dnia kolejnego miesiąca. W takim przypadku Wykonawca oświadcza, że nie będzie żądał odszkodowania z tytułu zmniejszenia maksymalnej ilości posiłków opisanych powyżej. Do faktury Wykonawca dołączy zestawienie faktycznie dostarczonych do szkół/przedszkoli posiłków z potwierdzeniem przez Dyrektorów Szkół/Przedszkoli wykonania usług w przyjętym okresie rozliczeniowym. 18. Przedmiot zamówienia dotyczy uczniów szkół/przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Raba Wyżna oraz podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej, którym decyzją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej została przyznana pomoc w formie bezpłatnych posiłków w ramach realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu”. 19. Wykaz dzieci objętych dożywianiem zostanie przekazany Wykonawcy przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3 dni przed rozpoczęciem dożywiania. 20. Próbki posiłków winny być przechowywane przez Wykonawcę w jego siedzibie przez 72 godziny. 21. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie na własny koszt (wraz z załadunkiem i rozładunkiem) samochodem służącym do przewozu gotowych posiłków, spełniającym warunki sanitarne do transportu, we własnych, specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Temperatura dania powinna wynosić ok. 75 stopni Celsjusza. 22. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w należytej czystości termosy, w których przewozi gorące posiłki. Po wydaniu posiłków Wykonawca odbiera termosy w tym samym dniu i myje u siebie w firmie. 23. W ramach zamówienia Wykonawca nieodpłatnie dokonywać będzie odbioru niespożytych resztek posiłków oraz zużytych opakowań. Odbiór resztek posiłków oraz zużytych opakowań będzie odbywał się zgodnie z potrzebami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. 2. W celu potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności związane z realizacją zamówienia należy przedłożyć: a) oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 3.Ofertę sporządza się w języku polskim z zastrzeżeniem rozdziału VI ust. 17 SIWZ przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszej SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach