Przetargi.pl
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia do Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-980 Trzcianka, Biała, ul. Parkowa 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2163066 , fax. 67 2163066
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej
  Biała, ul. Parkowa 1 1
  64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2163066, fax. 67 2163066
  REGON: 30177462200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia do Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ofertę cenową należy opracować na podstawie załączonego do SIWZ jadłospisu. Jadłospis całodniowy obejmujący: śniadanie wraz z drugim śniadaniem, obiad wraz z podwieczorkiem, kolację. Jadłospis określony został na 28 dni kalendarzowych (powtarzany w następnych dniach kolejnego miesiąca), a wykonywane dostawy muszą być zgodne z posiłkami tam szczegółowo określonymi. Maksymalna ilość osób dla których dostarczane będą posiłki wynosi 12 osoby. Liczba wychowanek uzależniona może być od dziennych stanów osobowych w MOS w Białej i może ulegać zmianom w związku z czym zamawiający będzie zamawiał z wyprzedzeniem 24 godzinnym ilość posiłków jaka musi zostać dostarczona na dzień następny z uwzględnieniem rodzaju posiłków. Rozliczenie z wykonawcą zamówienia następować będzie za faktycznie dostarczone posiłki z uwzględnieniem ich rodzaju. Szczegółowe zasady współpracy między stronami określono we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www..czarnkowsko-trzcianecki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach