Przetargi.pl
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach

Zespół Szkół w Gorzycach ogłasza przetarg

 • Adres: 39-432 Gorzyce, ul. Żwirki i Wigury
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 362 087 , fax. 158 362 087
 • Data zamieszczenia: 2020-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Gorzycach
  ul. Żwirki i Wigury 2
  39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie
  tel. 158 362 087, fax. 158 362 087
  REGON: 37210000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsgorzyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla uczniów - mieszkańców internatu Zespołu Szkół im.por.J.Sarny w Gorzycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zespołu Szkół w Gorzycach. W realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcę obowiązuje „System HACCP” regulowany: Ustawą bezpieczeństwa żywności i żywienie oraz przepisami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa żywności. Wykonawca w okresie realizacji zadania powinien dostarczać cztery posiłki każdego dnia: - I śniadanie - II śniadanie - obiad (I danie, II danie i co najmniej kompot) - kolacja Dopuszcza się jednoczesne wydanie I i II śniadania Wykonawca dostarczy gotowe posiłki do dwóch wyznaczonych pomieszczeń w siedzibie internatu mieszczącego się pod adresem: ul. 11 Listopada 12 w Gorzycach zgodnie z następującym harmonogramem: Dni robocze (poniedziałek – piątek) Śniadanie (I i II) – 6:30 – 7:00 Obiad – 15:00 – 15:30 Kolacja – 18:30 – 19:00 Sobota, niedziela lub święta Śniadanie (I i II) – 7:30 – 8:00 Obiad – 14:30 – 15:00 Kolacja – 18:30 – 19:00 Łączna szacunkowa liczba dni, w których będą wydawane posiłki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318) wynosi 300. Łączna szacunkowa liczba wychowanków spożywających posiłek każdego dnia wynosi 125
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wpis Wykonawcy do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie produkcji posiłków od surowca do gotowej potrawy z możliwością ich transportu w ramach usług cateringowych w zakresie produkcji posiłków, ich transportu (świadczenia usług cateringowych) na podstawie ustawy z dnia 25.08.2006 roku o Bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1541)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach