Przetargi.pl
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach

Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach ogłasza przetarg

 • Adres: 89-600 Chojnice, Leśna 12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523963800 , fax. 523963800
 • Data zamieszczenia: 2022-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Chojnicach
  Leśna 12
  89-600 Chojnice, woj. pomorskie
  tel. 523963800, fax. 523963800
  REGON: 001232758
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-chojnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie posiłków dla ok. 108 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach dziennie na bazie kuchni Wykonawcy zlokalizowanej poza obiektami Zamawiającego.1. Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć przedmiot zamówienia w oparciu o surowce i materiały zakupione we własnym zakresie i na własny koszt.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu sanitarnego posiłków dostarczanych oraz za jakość oferowanych posiłków: tj. odpowiednią gramaturę ,wartość odżywczą i właściwe walory smakowe i estetyczne, czystość dostarczanych potraw, dobór właściwych surowców oraz procesów technologicznych.3. Dostarczane posiłki muszą być świeże, z bieżącej produkcji dziennej bez dodatkowej obróbki technologicznej przed dystrybucją w kuchenkach. Posiłki muszą być przygotowywane ze świeżych produktów zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywienia i Żywności.4. Posiłki muszą być wysokiej jakości, urozmaicone, bez stosowania dodatkowych preparatów zastępczych oraz środków konserwujących w szczególności: bez używania produktów typu instant oraz gotowych produktów np. pierogi mrożone, pyzy, klopsy, gołąbki itp. używania masła a nie produktów masłopodobnych, używania wędlin i mięsa wysokiej jakości.5. Koszt transportu posiłków do siedziby zmawiającego obciąża Wykonawcę. 6. Posiłki powinny być urozmaicone, a ich skład nie powinien się powtarzać w ciągu 10 dni.7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 3 posiłki dziennie dla mieszkańców z dietą podstawową i 5 posiłków dziennie dla mieszkańców z określoną jednostką chorobową wymagających odpowiedniej diety zgodnie ze złożonym zamówieniem.8. Obiad powinien składać się z dwóch dań.9. W jadłospisie każdego dnia musi znaleźć się świeży owoc lub jogurt lub sok owocowy lub warzywny lub wyrób cukierniczy dla każdego Mieszkańca.10. W ramach całodziennego wyżywienia Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia napojów oraz podstawowych produktów żywnościowych między posiłkami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz.964), wg tygodniowego zapotrzebowania kuchenek podręcznych.11. W ramach wykonywanej umowy Wykonawca zapewni w okresie świątecznym posiłki mające charakter świąteczny z uwzględnieniem tradycyjnych potraw i ciast oraz na uroczystości okolicznościowe (Dzień Babci, Dzień Dziadka, Światowy Dzień Chorego itp.) 12. Jadłospis na Wieczerzę Wigilijną musi zawierać:-barszcz czerwony, pierogi z kapustą i grzybami, karp smażony, ryba po grecku, sałatka śledziowa, kompot z suszu, śledź z cebulą, masło, herbata, krokiety z pieczarką, ryba w galarecie oraz piernik. Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia dodatkowo dwa rodzaje ciasta.Jadłospis na Święta Wielkanocne oprócz podstawowych posiłków:- produkty na święconkę: 30 ugotowanych jaj, 2 kg kabanosów, jajeczka w czekoladzie, ozdoby do koszyka.- Śniadanie Wielkanocne w I dzień świąt: babka wielkanocna , żur, biała kiełbasa, jajka w sosie tatarskim, szynka w galarecie, śledź w śmietanie, galaretki drobiowe, galaretki rybne, sałatka warzywna, masło, chleb, herbata. - II dzień Świąt dodatkowo: dwa rodzaje ciasta. 13. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić codziennie 2 dodatkowe obiady dla pracowników Domu Pomocy Społecznej celem kontroli jakości przygotowanych potraw.14. Wysokość tzw. wsadu do kotła nie może być niższa niż 18,00zł netto na jedną osobę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentacji źródłowej celem sprawdzenia wartości wsadu do kotła.15. Posiłki muszą być dostarczane do kuchenki Zamawiającego z podziałem na piętra w wyznaczonych przez Zamawiającego godzinach 16. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania 28-dniowych jadłospisów uwzględniających racje pokarmowe, wartość odżywczą i kaloryczną zgodnie z zaleceniami Instytutu Żywienia i Żywności, zgodnie z ustalonymi przez lekarza Zamawiającego dietami. Jadłospis winien być przedstawiony do akceptacji wyznaczonej przez Zamawiającego osobie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający może wnieść w ciągu 7 dni w formie pisemnej zastrzeżenia co do przedłożonego jadłospisu. W razie wniesienia uwag do przedłożonego jadłospisu Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić bez wnoszenia zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania zestawień wartości odżywczej (kaloryczności) każdego jadłospisu miesięcznego.17. O ewentualnych zmianach w jadłospisie należy niezwłocznie powiadomić zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2.Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisówa) Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjne jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018r. poz. 1878 oraz z 2019r. poz. 730 i 1690 .)b) Zamawiający zastrzega, że minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi nie może być mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez Wykonawcęc) Zamawiający wymaga , aby Wykonawcy byli wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego oraz posiadali dokumenty potwierdzające , iż głównym celem działalności Wykonawcy jest działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnychd) posiadania do dyspozycji lokalu, w którym będą przygotowywane posiłkie) obowiązującą decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu obiektu w zakresie produkcji posiłków oraz prowadzenia żywienia i dowozu posiłków w formie cateringowej wraz z zaświadczeniem lub decyzją właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu pojazdu do przewozu żywności3) sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowejWykonawca spełni warunek jeżeli:- wykaże i należycie udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech latach licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę gastronomiczną o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia tj. usługę polegającą na kompleksowym przygotowaniu, w tym gotowaniu posiłków całodziennych tj. śniadanie, obiad, kolacja z zastosowaniem różnorodnych diet oraz podawaniu posiłków w ramach żywienia zbiorowego, wykonywaną w trybie ciągłym przez 7 dni w tygodniu, o wartości równej lub wyższej od 700 000,00 zł brutto. ( słownie: siedemset tysięcy zł )2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 pkt 4 - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach