Przetargi.pl
Przygotowanie, dowóz i wydanie posiłków obiadowych w roku 2021 dla osób będących podopiecznymi Zamawiającego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 386 22 12 , fax. 12 386 22 12
 • Data zamieszczenia: 2020-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Proszowicach
  ul. 3 Maja 72
  32-100 Proszowice, woj. małopolskie
  tel. 12 386 22 12, fax. 12 386 22 12
  REGON: 35715270400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.proszowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie, dowóz i wydanie posiłków obiadowych w roku 2021 dla osób będących podopiecznymi Zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dowóz i wydanie posiłków obiadowych w roku 2020 dla osób będących podopiecznymi Zamawiającego. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 z późń. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy w szczególności Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1154) oraz normami żywienia i zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej; - posiadać lokal - stołówkę na terenie miasta Proszowice.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach