Przetargi.pl
Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Łużnej.

Gmina Łużna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-322 Łużna, Łużna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 543 922 , fax. 183 543 039
 • Data zamieszczenia: 2021-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łużna
  Łużna 634
  38-322 Łużna, woj. małopolskie
  tel. 183 543 922, fax. 183 543 039
  REGON: 49189246900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/ugluzna/Article/id,240588.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Łużnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: przygotowanie, dostarczenie i wydanie trzech posiłków dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla wychowanków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Łużnej – Samorządowe Przedszkole w tym dla: 1) wychowanków 1 oddziału funkcjonującego w ramach projektu unijnego „Przedszkolak na szóstkę! - zwiększenie dostępności miejsc i rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łużna”; 2) wychowanków 2 oddziałów prowadzonych w ramach podstawowej, statutowej działalności; Ogółem: 11 730 posiłków tj. śniadanie, obiad, podwieczorek . Realizatorem Projektu jest jednostka organizacyjna Gminy Łużna realizująca projekt tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Łużnej, 38-322 Łużna 723 w imieniu którego działa Monika Skrobot. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Istotnych Warunkach Zamówienia stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ. 3. Zatrudnienie na umowę o pracę. 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby lub osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917, ze zm.) w zakresie czynności bezpośrednio związanych z gotowaniem, pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownik wykonujący czynności w zakresie określonym powyżej będzie zatrudniony na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy. Wykonawca w ciągu 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Realizatorowi Projektu wykaz wraz z załącznikami o którym mowa w § 10 projektu umowy. 2) Ponadto, każdorazowo na żądanie Zamawiającego - w imieniu którego będzie działał Realizator Projektu, w terminie przez niego wskazanym, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Realizatorowi Projektu oświadczenia zawierającego informacje na temat formy zatrudnienia osoby wykonującej czynności w zakresie obsługi biurowej wraz z informacjami dotyczącymi opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę przedmiotowego oświadczenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w projekcie umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobą wykonującą pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 4) Zamawiający w imieniu którego będzie działał Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób na umowę o pracę, o których mowa w niniejszym punkcie przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 5) Powyższe postanowienia dotyczą również podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszych podwykonawców), Zamawiający w imieniu którego będzie działał Realizator Projektu może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach