Przetargi.pl
Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Łużnej.

Gmina Łużna ogłasza przetarg

 • Adres: 38-322 Łużna, Łużna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 543 922, , fax. 183 543 039
 • Data zamieszczenia: 2020-12-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łużna
  Łużna 634
  38-322 Łużna, woj. małopolskie
  tel. 183 543 922, , fax. 183 543 039
  REGON: 49189246900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.malopolska.pl/ugluzna/Article/id,240588.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Łużnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: przygotowanie, dostarczenie i wydanie trzech posiłków dziennie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) dla wychowanków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Łużnej – Samorządowe Przedszkole w tym dla: 1) wychowanków 1 oddziału funkcjonującego w ramach projektu unijnego „Przedszkolak na szóstkę! - zwiększenie dostępności miejsc i rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Łużna”; 2) wychowanków 2 oddziałów prowadzonych w ramach podstawowej, statutowej działalności; Ogółem: 11 730 posiłków tj. śniadanie, obiad, podwieczorek Realizatorem Projektu jest jednostka organizacyjna Gminy Łużna realizująca projekt tj. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Łużnej, 38-322 Łużna 723 w imieniu którego działa Monika Skrobot. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Istotnych Warunkach Zamówienia stanowiącym załącznik Nr 6 do SIWZ oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 7 do SIWZ. 3. Zatrudnienie na umowę o pracę. 1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby lub osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917, ze zm.) w zakresie czynności bezpośrednio związanych z gotowaniem, pomocą kuchenną i nadzorowaniem osób. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownik wykonujący czynności w zakresie określonym powyżej będzie zatrudniony na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy. Wykonawca w ciągu 7 dni od zawarcia umowy przedstawi Realizatorowi Projektu wykaz wraz z załącznikami o którym mowa w § 10 projektu umowy. 2) Ponadto, każdorazowo na żądanie Zamawiającego - w imieniu którego będzie działał Realizator Projektu, w terminie przez niego wskazanym, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Realizatorowi Projektu oświadczenia zawierającego informacje na temat formy zatrudnienia osoby wykonującej czynności w zakresie obsługi biurowej wraz z informacjami dotyczącymi opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę przedmiotowego oświadczenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w projekcie umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobą wykonującą pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 4) Zamawiający w imieniu którego będzie działał Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób na umowę o pracę, o których mowa w niniejszym punkcie przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 5) Powyższe postanowienia dotyczą również podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia. 6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszych podwykonawców), Zamawiający w imieniu którego będzie działał Realizator Projektu może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje zakładem prowadzącym działalność związaną z produkcją lub obrotem żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia co potwierdza aktualna decyzja właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu podmiotu do prowadzenia działalności .
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1 W zakresie spełnienia kryteriów społecznych wykonawca na wezwanie zamawiającego składa: 1) decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub innych dokumentów potwierdzających status Wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez Wykonawcę, lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie publiczne, działalności obejmującej społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych; 2) dokumenty potwierdzające procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.22 ust.2 ustawy, zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub Wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik Nr 4 do SIWZ. 3) W przypadku konsorcjów każdy z członków konsorcjum musi wykazać, że samodzielnie spełnia warunek dotyczący posiadania statusu zakładu pracy chronionej lub prowadzenia działalności w celu integracji społecznej i zawodowej osób z grup marginalizowanych wskazanych artykule 22 ust.2 ustawy Pzp i zatrudnienie tych osób osiąga wartość wymaganą przez Zamawiającego tj. minimum 50% ogółu zatrudnionych. 4) Wykonawca nie może wykazać spełniania warunku zamówień zastrzeżonych poprzez potencjał podmiotu trzeciego tak jak może mieć to miejsce w przypadku pozostałych warunków podmiotowych i jednocześnie podmiot faktycznie realizujący zamówienie musi spełniać warunek zamówień zastrzeżonych. 5) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności obejmującej integrację społeczno-zawodową osób marginalizowanych oraz utrzymania zatrudnienia co najmniej 50% osób marginalizowanych zgodnie z art.22 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych przez cały okres obowiązywania umowy - realizacji przedmiotu zamówienia. 7.2 Wraz z ofertą wykonawca składa: 1) Wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zwane dalej Oświadczeniem) zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b do SIWZ; 3) Szczegółowa, racjonalna kalkulacja kosztu jednego posiłku dla dań: jarskiego, mięsnego i zupy z wkładką mięsną. Kalkulacja powinna zawierać cenę brutto: koszt surowców tzw. wsad kotła, koszt sporządzania posiłku, koszt dowozu posiłku wraz z wyszczególnieniem innych kosztów pośrednich. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie (pkt.2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.3 PZP, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach