Przetargi.pl
Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Wieluniu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WIELUNIU ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, ul. ul. Traugutta 38
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8434275
 • Data zamieszczenia: 2022-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WIELUNIU
  ul. ul. Traugutta 38
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 43 8434275
  REGON: 000259376
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie posiłków uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Wieluniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyżywienia dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu: zupa, II danie, napój dla około 80 dzieci Szkoły Podstawowej nr 5 w Wieluniu. Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego świadczenia usług w terminie funkcjonowania szkoły w roku szkolnym, począwszy od dnia 1 września 2022 r. do dnia 23 czerwca 2023 r. Szacowana liczba dni nauki w roku szkolnym 2022/2023, w których będą wydawane posiłki: 184. Szacowana liczba posiłków w ciągu obowiązywania umowy: 14 720 sztuk. Godziny wydawania posiłków w stołówce szkoły: 11.30 – 15.00. Dzienna ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków. Mając na uwadze potencjalny fakt ograniczenia zajęć dydaktycznych, w jednostkach oświatowych, w związku z pandemią COVID – 19, Wykonawca musi być świadomy, że może nastąpić ograniczenie lub zawieszenie świadczenia usługi na czas określony przez właściwe organy państwowe i/lub samorządowe. Podana ilość posiłków jest orientacyjna i służy jedynie do celu sporządzenia kalkulacji i dokonania oceny ofert i nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1a do SWZ.  Szczegółowe wymagania dotyczące warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy stanowiące załącznik nr 10 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach