Przetargi.pl
Przygotowanie do druku, skład DTP, wydrukowanie oraz transport publikacji pt. Mauzoleum rycerskiej rodziny von Schaffgotsch w Raszowie

Gmina Kamienna Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 58-400 Kamienna Góra, al. Wojska Polskiego 10
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (075) 744 40 31 do 33 , fax. (075) 744 28 57
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamienna Góra
  al. Wojska Polskiego 10 10
  58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie
  tel. (075) 744 40 31 do 33, fax. (075) 744 28 57
  REGON: 23082132200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.kamiennagora.kei.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie do druku, skład DTP, wydrukowanie oraz transport publikacji pt. Mauzoleum rycerskiej rodziny von Schaffgotsch w Raszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawowy zakres zamówienia obejmuje przygotowanie do druku, skład DTP, wydrukowanie oraz transport do siedziby Zamawiającego publikacji według niżej wymienionych parametrów technicznych: 1. Format B5 2. Papier kredowany obustronnie, importowany o gramaturze 150 g/m2 3. Okładka oraz strony z fotografiami w pełnym kolorze 4. Twarda okładka albumowa foliowana 5. Strony wewnętrzne szyte nićmi 6. Objętość - ok.100 stron (+/- 4 strony), w tym około po 30 stron w języku polskim, czeskim i niemieckim (fotografie w tekście) 7. Nadanie publikacji nr ISBN 8. Nakład 2000 egz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798230009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamiennagora.tensoft.pl/index.php?gid=2b5f0c2573687578d173bf1565a8ea72&pos=0_2#menuscroll
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach