Przetargi.pl
Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2019r. do 30.06.2020r.

Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Ceglana
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 783 884
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Szczeciński
  ul. Ceglana 11
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 783 884
  REGON: 81081981300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http//oas.gmina.stargard.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów z terenu gminy Stargard do Szkoły Podstawowej w Grzędzicach, Szkoły Podstawowej w Małkocinie, Szkoły Podstawowej w Pęzinie oraz przewozy dodatkowe wraz z zapewnieniem im opieki w okresie od 01.09.2019r. do 30.06.2020r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu obejmuje: 1. Wykonywanie przez Wykonawcę w okresie od 01.09.2019r. do 30.06.2020r. przewozu uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stargard . Przewóz uczniów będzie odbywał się z miejsca ich zamieszkania do siedzib szkół i z siedzib szkół do miejsca ich zamieszkania zgodnie z planem przewozów opracowanym przez Zamawiającego dla części I, II, III, zamówienia. Natomiast dla części IV zamówienia przewóz uczniów będzie odbywał się zgodnie z potrzebami szkół i po każdorazowym uzgodnieniu z Zamawiającym. 2. Liczba uczniów z poszczególnych miejscowości jest wielkością prognozowaną i może się zmienić w trakcie realizacji zamówienia ze względu na organizację i rotacje uczniów, 3. Przewóz odbywa się w dni nauki szkolnej dla części I, II, III, zamówienia, natomiast dla części IV w dni nauki szkolnej i w dni wolne od nauki. W przypadku odpracowywania zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz uczniów zgodnie z obowiązującym planem przewozów. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić opiekuna w każdym środku transportu w trakcie przewozu uczniów. Opiekun winien czuwać nad bezpieczeństwem uczniów podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu. 5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsca siedzące wszystkim przewożonym uczniom, 6. Wykonawca jest zobowiązany przyjąć, zaakceptować i wypełnić następujące warunki wykonania zamówienia, dotyczące bezpieczeństwa transportu dzieci związane z przewozami szkolnymi: - przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2018r, poz. 1990 ze zm.) - bezwzględne przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 58 ze zm.). 7. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć autobusy będące jego własnością i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 8. Środki transportu przeznaczone do przewozu muszą być sprawne technicznie i posiadać aktualne przeglądy techniczne, podczas realizacji zamówienia tak aby przewóz uczniów wyznaczoną w harmonogramie trasą był możliwy w każdych warunkach pogodowych i drogowych. Ponadto muszą być utrzymane w należytej czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej pojazdów. Powinny posiadać sprawny system ogrzewania w okresie jesienno – zimowym oraz klimatyzację w okresie letnim, oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. 9. Plan przewozów może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji zamówienia. Modyfikacje planu przewozów mogą dotyczyć godzin, ilości uczniów i krotności przywozów i odwozów. 10. Wymogiem jest by realizowane kursy dowozów i odwozów do szkół odbywały się autobusami dostosowanymi do przewozu odpowiedniej liczby dzieci wynikającej z aktualnego planu lekcji (dostępnego u dyrektorów szkół) dla poszczególnych części zamówienia. 11. Wykonawca/y zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym i dyrektorami szkół w zakresie ustalania dowozów i odwozów uczniów uwzględniając organizację roku szkolnego z każdym z dyrektorów w związku z rozporządzeniem o organizacji roku szkolnego dającym możliwość indywidualnego określenia terminów dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych (6 dni dla szkół podstawowych, 8 dni dla gimnazjów). 12. Wykonawca w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz kierowców i opiekunów zatrudnionych do realizacji usługi. 13. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia na okres realizacji zamówienia osób wykonujących czynności związane z dowozem i odwozem uczniów. 14. Wykonawca we własnym zakresie współpracuje z zakładami odpowiedzialnymi za utrzymanie przejezdności dróg na trasach dowozu (zwłaszcza w okresie zimowym). 15. Wykonawca ma możliwość i obowiązek sprawdzenia długości tras podanych w planowanych harmonogramach przywozów i odwozów uczniów dla poszczególnych części zamówienia niniejszego SIWZ. Ewentualne uwagi czy zastrzeżenia Wykonawca może zgłaszać do Zamawiającego do czasu złożenia oferty przetargowej. Roszczenia i wnioski składane w kwestii długości tras po rozstrzygnięciu przetargu nie będą uwzględniane. 16. Przedmiot zamówienia składa się z pięciu części: Część I. Przewóz uczniów do i ze Szkoły Podstawowej w Małkocinie. Przewóz obejmuje uczniów z miejscowości: Warchlino (13uczniów), Warchlinko (1 uczeń), Siwkowo (1 uczniów), Kiczarowo (15 uczniów),Grabowo (28 uczniów). Łącznie 58 uczniów. Planowany harmonogram przywozu i odwozów uczniów będzie się przedstawiał następująco: Przywóz od pon. do piątku- 42 6:55 - Warchlino 7:00 – Warchlinko 7:10 – Siwkowo 7:15 – SP Małkocin 7:25- Kol. Kiczarowo 7:30- Kiczarowo 7:35 - Kol. Grabowo Górna 7:45 – Grabowo 7:50 – Kol. Grabowo Dolna 7:55- SP Małkocin Odwóz I od pon. do piątku - 53 km 13:15- SP Małkocin 13:20- Siwkowo 13:25- Warchlino 13:30- Warchlinko 13:40- SP Małkocin 13:45 Kol. Grabowo Dolna 13:50 Grabowo 14:55-Kol. Grabowo Górna 14:00-Kiczarowo 14:05 – Kol. Kiczarowo 14:15- SP Małkocin Odwóz II poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 42 km 14:55- SP Małkocin 15:00 – Siwkowo 15:05 – Warchlino 15:10 – Warchlinko 15:15 – SP Małkocin 15:20 – Kol. Grabowo Dolna 15:25- Grabowo 15:30- Kol. Grabowo Górna 15:35- Kiczarowo 15:40-Kol. Kiczarowo Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia liczby km o 20 km dziennie w przypadku przeprowadzenia przez Gminę Stargard remontu drogi na odcinku Grabowo – Małkocin, który jest preferowany przez Zamawiającego. Liczba km nie obejmuje dojazdu do miejsca początkowego trasy oraz zjazdu z końcowego miejsca trasy. Przewiduje się około 180 dni nauki szkolnej. W ciągu roku szkolnego w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, a także związanych z obchodami świąt religijnych, państwowych i szkolnych Zamawiający przewiduje zmiany w planie zajęć i co za tym idzie zmniejszenie liczby km w tych dniach. Część II. Przewóz uczniów do i ze Szkoły Podstawowej w Grzędzicach. • Przewóz uczniów obejmuje miejscowości: Koszewo (10 uczniów), Koszewko (1 uczniów), Wierzchląd (2 uczeń), Skalin (6 uczniów), Lipnik (11 uczniów). Łącznie 30 uczniów. Planowany harmonogram przywozu i odwozów uczniów przedstawia się następująco: Przywóz I Przywóz II Koszewo – 6:55 Koszewo - 9:35 Koszewko – 7:00 Koszewko - 9:40 Wierzchląd – 7:05 Wierzchląd - 9:45 Skalin – 7:15 Skalin - 9:50 Lipnik – 7:20 Lipnik - 10:00 SP Grzędzice – 7:25 SP Grzędzice - 10:05 Odwóz I Odwóz II SP Grzędzice – 14:45 SP Grzędzice – 16:30 Lipnik – 14:50 Lipnik – 16:35 Skalin – 15:00 Skalin – 16:45 Wierzchląd – 15:05 Wierzchląd – 16:50 Koszewko – 15:10 Koszewko – 16:55 Koszewo – 15:15 Koszewo – 17:00 Szacowana dzienna liczba km wg planowanego harmonogramu 99 km. Liczba km nie obejmuje dojazdu do miejsca początkowego trasy oraz zjazdu z końcowego miejsca trasy. Przewiduje się około 180 dni nauki szkolnej. W ciągu roku szkolnego w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, a także związanych z obchodami świąt religijnych, państwowych i szkolnych Zamawiający przewiduje zmiany w planie zajęć i co za tym idzie zmniejszenie liczby km w tych dniach. • Miejscowości: Żarowo (20 uczniów), Lubowo (12 uczniów), Grzędzice-Majątek (21 uczniów). Łącznie 53 uczniów. Planowany harmonogram przywozu i odwozów uczniów przedstawia się następująco. Przywóz I Przywóz II Lubowo – 7:05 Lubowo - 9:45 Żarowo – 7:10 Żarowo -9:50 Grzędzice-Majątek – 7:20 Grzędzice Majątek - 10:00 SP Grzędzice – 7:25 SP Grzędzice - 10:05 Odwóz I Odwóz II SP Grzędzice – 12:05 SP Grzędzice – 14:45 Grzędzice Majątek -12:10 Grzędzice Majątek – 14:50 Żarowo – 12:20 Żarowo – 15:00 Lubowo – 12:25 Lubowo – 15:05 Szacowana dzienna liczba km wg planowanego harmonogramu 66 km. Liczba km nie obejmuje dojazdu do miejsca początkowego trasy oraz zjazdu z końcowego miejsca trasy. Przewiduje się około 180 dni nauki szkolnej. W ciągu roku szkolnego w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, a także związanych z obchodami świąt religijnych, państwowych i szkolnych Zamawiający przewiduje zmiany w planie zajęć i co za tym idzie zmniejszenie liczby km w tych dniach. Część III. Przewóz uczniów do i z Szkoły Podstawowej w Pęzinie. • Przewóz obejmuje następujące miejscowości: Barzkowice, Golina, Brudzewice (22 uczniów), Ulikowo (43 uczniów ), Krąpiel Trzebiatów (105 uczniów ). Łącznie 170 uczniów . Planowany harmonogram przywozu i odwozów uczniów przedstawia się następująco: PRZYWOZY PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK I AUTOBUS-19,2 km II AUTOBUS-16,9 km Krąpiel-7:15 Barzkowice- 7:20 Trzebiatów-7:20 Golina- 7:25 SP Pęzino-7:30 SP Pęzino- 7:35 Trzebiatów – 7:35 Ulikowo-7:40 Krąpiel – 7:40 SP Pęzino- 7:50 SP Pęzino- 7:50 I AUTOBUS II PRZYWÓZ PONIEDZIAŁEK, ŚRODA CZWARTEK – 12,8 km SP Pęzino- 10:15 Krąpiel-10:20 Trzebiatów-10:25 SP Pęzino-10:35 ODWOZY PONIEDZIAŁEK ŚRODA CZWARTEK I AUTOBUS – I ODWÓZ -22,6 km SP Pęzino-12:35 Ulikowo-12:40 Golina-12:55 Barzkowice-13:00 SP Pęzino-13:10 I AUTOBUS II ODWÓZ-12,8 SP Pęzino-13:30 Trzebiatów- 13:35 Krąpiel- 13:40 SP Pęzino-13:50 I AUTOBUS III ODWÓZ-16,9 km SP Pęzino-14:25 Ulikowo-14:30 SP Pęzino-14:40 Golina-14:50 Barzkowice-14:55 II AUTOBUS IV ODWÓZ-12,8 km SP Pęzino-14:25 Trzebiatów- 14:30 Krąpiel- 14:35 SP Pęzino- 14:45 II AUTOBUS V ODWÓZ- 28 km SP Pęzino-16:10 Ulikowo-16:15 Trzebiatów-16:25 Krąpiel- 16:30 Barzkowice- 16:40 Golina- 16:45 PRZYWOZY WTOREK I AUTOBUS- 18,6km II AUTOBUS-19,2km Ulikowo-7:20 Krąpiel-7:15 SP Pęzino-7:30 Trzebiatów-7:20 Barzkowice- 7:40 SP Pęzino- 7:30 Golina- 7:45 Trzebiatów- 7:35 SP Pęzino-7:55 Krąpiel- 7:40 SP Pęzino- 7:50 I AUTOBUS II PRZYWÓZ-24 km SP Pęzino-9:55 Ulikowo- 10:00 SP Pęzino- 10:10 Golina-10:20 Barzkowice-10:25 SP Pęzino-10:35 ODWOZY WTOREK I AUTOBUS I ODWÓZ- 12,8km SP Pęzino-12:35 Trzebiatów-12:40 Krąpiel- 12:45 SP Pęzino-12:55 I AUTOBUS II ODWÓZ-12,8 km SP Pęzino-13:30 Trzebiatów-13:35 Krąpiel-13:40 SP Pęzino-13:50 II AUTOBUS III ODWÓZ-16,9 km SP Pęzino-13:30 Ulikowo-13:35 SP Pęzino-13:45 Golina-13:55 Barzkowice-14:00 I AUTOBUS IV ODWÓZ-22,6 km SP Pęzino-14:25 Ulikowo-14:30 Golina-14:40 Barzkowice-14:45 SP Pęzino-14:55 I AUTOBUS V ODWÓZ-28 km SP Pęzino-16:10 Ulikowo-16:15 Trzebiatów-16:25 Krąpiel-16:30 Barzkowice-16:40 Golina-16:45 PRZYWOZY PIĄTEK I AUTOBUS-18,6 km II AUTOBUS-19,2 km Ulikowo-7:20 Krąpiel-7:15 SP Pęzino-7:30 Trzebiatów-7:20 Barzkowice-7:40 SP Pęzino- 7:30 Golina-7:45 Trzebiatów- 7:35 SP Pęzino- 7:55 Krąpiel- 7:40 SP Pęzino- 7:50 I AUTOBUS II Przywóz-24 km SP Pęzino-9:55 Ulikowo-10:00 SP Pęzino-10:10 Golina-10:20 Barzkowice-10:25 SP Pęzino-10:35 ODWOZY PIĄTEK I AUTOBUS I ODWÓZ- 12,8km SP Pęzino-11:40 Trzebiatów-11:45 Krąpiel-11:50 SP Pęzino-12:00 I AUTOBUS II ODWÓZ-24 km SP Pęzino-12:35 Ulikowo- 12:40 SP Pęzino- 12:50 Golina- 13:00 Barzkowice-13:05 SP Pęzino-13:15 I AUTOBUS III ODWÓZ-12,8km SP Pęzino- 13:30 Trzebiatów- 13:35 Krąpiel – 13:40 SP Pęzino- 13:50 II AUTOBUS IV ODWÓZ-16,9 km SP Pęzino-13:30 Ulikowo-13:35 SP Pęzino-13:45 Golina-13:55 Barzkowice-14:00 I AUTOBUS V ODWÓZ-12,8 km SP Pęzino-14:25 Trzebiatów-14:30 Krąpiel-14:35 SP Pęzino-14:45 I AUTOBUS VI ODWÓZ-15,5km SP Pęzino-15:20 Ulikowo-15:25 Golina-15:35 Barzkowice-15:40 Plan przewozów ustalony na podstawie planu lekcji może podlegać modyfikacjom w trakcie realizacji zamówienia. Modyfikacje planu przewozów mogą dotyczyć godzin, ilości uczniów i krotności przywozów i odwozów. Mapę poglądową dla tej części zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. Liczba km nie obejmuje dojazdu do miejsca początkowego trasy oraz zjazdu z końcowego miejsca trasy. Przewiduje się około 188 dni nauki szkolnej. W ciągu roku szkolnego w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych, a także związanych z obchodami świąt religijnych, państwowych i szkolnych Zamawiający przewiduje zmiany w planie zajęć i co za tym idzie zmniejszenie liczby km w tych dniach. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia liczby km w przypadku zmiany planu lekcji do 10 km dziennie. Część IV. Przewozy uczniów na zajęcia pozalekcyjne, konkursy, zawody międzyszkolne, rekolekcje, jasełka, przewozy uczniów w ramach działania 8.3 pn. „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” itp. według zapotrzebowania szkół prowadzonych przez Gminę Stargard na podstawie odrębnego rozliczenia faktycznie wykonanej usługi w oparciu o ustaloną stawkę za 1 km. Przewidywana ilość km - 5000 km w tym: - około 4000 km - na przewozy uczniów na zajęcia pozalekcyjne, konkursy, zawody międzyszkolne, rekolekcje, jasełka w całym roku szkolnym - około 1000 km – na przewozy uczniów na zajęcia w przypadku realizacji projektu konkursowego w ramach działania 8.3. Zakładana liczba km nie obejmuje dojazdu do miejsca, w którym uczniowie wsiadają i zjazdu z miejsca, w którym uczniowie wysiadają. Przebieg trasy każdorazowo ustala Zamawiający. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8– Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w następujących wysokościach: - dla części I Przewóz uczniów do i z SP Małkocin – 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) - dla części II Przewóz uczniów do i z SP Grzędzice – 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) - dla części III Przewóz uczniów do i z SP Pęzino – 6000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) - dla części IV Przewozy uczniów na zajęcia pozalekcyjne, konkursy, zawody międzyszkolne, rekolekcje, jasełka, przewozy uczniów w ramach działania 8.3 pn. „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego” itp. według zapotrzebowania szkół prowadzonych przez Gminę Stargard na podstawie odrębnego rozliczenia faktycznie wykonanej usługi w oparciu o ustaloną stawkę za 1 km.- 1600,00 (jeden tysiąc sześćset złotych) Wadium należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: 41124039011111001004897577 Ośrodek Administracyjny Szkół Gminy Stargard Nazwa banku: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Stargardzie Potwierdzeniem wpływu pieniędzy na konto jest wyciąg bankowy z rachunku Ośrodka Administracyjnego Szkół Gminy Stargard. Termin wniesienia wadium upływa w terminie składania ofert. Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium na koncie Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Za okres przetrzymywania wadium nie będą zwracane odsetki. Zamawiający zwraca wadium: - niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z którym zawarto umowę. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli: -wycofa ofertę w okresie jej związania /do czasu zwrotu wadium/. - w przypadku wygrania przetargu gdy w określonym czasie odmówi podpisania umowy na warunkach w ofercie i w niniejszej specyfikacji.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada licencję na transport drogowy osób.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach