Przetargi.pl
Przewóz uczniów z terenu Gminy Miejskiej Świdwin do i ze szkół, przedszkoli i Ośrodków szkolno - wychowawczych

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3652011 w. 45
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  Plac Konstytucji 3 Maja 1
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3652011 w. 45
  REGON: 52542900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidwin.pl; www.swidwin.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów z terenu Gminy Miejskiej Świdwin do i ze szkół, przedszkoli i Ośrodków szkolno - wychowawczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów z terenu Gminy Miejskiej Świdwin do i z punktów określonych szczegółowo w harmonogramie – Załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Wykonawca poprzez przewóz rozumieć powinien zabezpieczenie transportu uczniów wraz z opiekunami wg przedstawionego harmonogramu. W przypadku uczniów Ośrodka Wychowawczego w Sławnie przez przewóz rozumie się zakup biletów dla ucznia i jego opiekuna, zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( Dz. U. Z 2018 r. poz. 295) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Z 2017, poz. 810 ). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany godzin przewozu uczniów po ustaleniu zmiany tygodniowego planu zajęć lekcyjnych. Zmiany wynikające ze specyfiki pracy szkoły (ferie, egzaminy, święta państwowe itp.) zgłaszane będą przez szkoły na tydzień przed ich realizacją. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiany godzin uzgadniane będą z Wykonawcą telefonicznie na 3 dni przed planowaną zmianą. Uczniowie dowożeni do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu nie wcześniej niż o godz. 7:00, a pozostali uczniowie nie wcześniej niż o godz. 7:15. W szczególnych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym mogą wsiadać wcześniej. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pojazdami do przewozu uczniów z ilością miejsc siedzących zapewniających dowóz wszystkich uczniów i opiekunów na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach; w tym obowiązkowo dwóch busów przystosowanych do przewozu uczniów niepełnosprawnych (uczniowie na wózkach inwalidzkich). 5. Pojazdy do przewozu uczniów muszą spełniać warunki autobusu szkolnego określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2018 r. poz. 855). Pojazdy używane do transportu uczniów niepełnosprawnych muszą być przystosowane do przewozu takich osób m. in.: na wózku inwalidzkim, posiadać pasy bezpieczeństwa mocujące wózki i osoby niepełnosprawne. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej. 6. Liczba uczniów na poszczególnych trasach, jak również miejsca przystanków (zabierania uczniów) może ulec zmianie. Zmiana liczby uczniów w trakcie realizacji zamówienia niewymagająca uruchomienia kolejnego środka transportu (dotyczy uczniów dowożonych do Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu i Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie uprawnia oferenta do renegocjacji zawartej umowy. Zmiana ilości uczniów w trakcie realizacji zamówienia o +/- 10 uczniów nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie uprawnia oferenta do negocjacji zawartej umowy (dotyczy pozostałych placówek). 7. Wykonawca przewozić będzie także opiekunów, których zabezpieczy Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 ( 2 osoby = 2 x ½ etatu) oraz Wykonawca w takiej liczbie, aby każdy pojazd na każdej trasie był zaopatrzony w opiekuna.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać aktualna licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r., poz. 1123).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach