Przetargi.pl
Przewóz uczniów wraz z zapewniona opieką w trakcie przewozu do placówek oświatowych na terenie Gminy Wołów w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

Urząd Miejski w Wołowie ogłasza przetarg

 • Adres: 56-100 Wołów, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 319 13 05 , fax. 71 319 13 03
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Wołowie
  Rynek 34
  56-100 Wołów, woj. dolnośląskie
  tel. 71 319 13 05, fax. 71 319 13 03
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.wolow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów wraz z zapewniona opieką w trakcie przewozu do placówek oświatowych na terenie Gminy Wołów w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przewóz uczniów wraz z zapewnioną opieką w trakcie przewozu do i z placówek oświatowych na terenie Gminy Wołów w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku, w dni nauki szkolnej. Zamówienie przewiduje przewóz dzieci (dowóz do szkół i przedszkoli, a także odwiezienie do miejsca zamieszkania) oraz zapewnienie opieki w dowozie, w dni nauki. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dodatkowych przewozów w wymiarze do 400 km miesięcznie .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży aktualną/ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, jak zezwolenie na wykonywanie linii regularnej w krajowym transporcie drogowym osób.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach