Przetargi.pl
Przewóz uczniów do szkół i inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy Szaflary lub inną jednostkę organizacyjną Gminy Szaflary

Gmina Szaflary ogłasza przetarg

 • Adres: 34-424 Szaflary, Zakopiańska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 754 703 , fax. 182 754 977
 • Data zamieszczenia: 2020-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szaflary
  Zakopiańska 18
  34-424 Szaflary, woj. małopolskie
  tel. 182 754 703, fax. 182 754 977
  REGON: 49189271300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szaflary.pl, www.bip.malopolska.pl/ugszaflary

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów do szkół i inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy Szaflary lub inną jednostkę organizacyjną Gminy Szaflary
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu (w obie strony) uczniów do szkół oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy Szaflary lub inną jednostkę organizacyjną Gminy oraz świadczenie usług w zakresie transportu osób w grupach powyżej 40-to osobowych. Część 1 Świadczenie usług w zakresie transportu BUSAMI (w obie strony) uczniów do szkół oraz inne przewozy zlecone przez Urząd Gminy Szaflary lub inną jednostkę organizacyjną Gminy. OPIS TRAS I trasa – dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Targu. Maruszyna > Skrzypne > Bańska Niżna > Szaflary > Bór > Zaskale > Nowy Targ (SOSW Nr1, OREW) > Maruszyna Długość trasy ok. 50 km x (ok. 40 kursów w jedną stronę) II trasa – dowóz uczniów z Boru do Gimnazjum w Szaflarach. Szaflary (szkoła) > Bór (szkoła) > Szaflary (szkoła) Długość trasy ok. 6,2 km x ( ok. 40 kursów w obie strony) III trasa – dowóz uczniów z Maruszyny Górnej do Szkoły w Maruszynie Dolnej (zajęcia na sali gimnastycznej). Maruszyna Górna (szkoła) > Maruszyna Dolna (szkoła)> Maruszyna Górna (szkoła) Długość trasy ok. 3,2 km x (ok. 24 kursów w obie strony) IV Transport dzieci do Szkół na terenie Gminy Szaflary V Transport osób zlecony przez Urząd Gminy w Szaflarach lub inną jednostkę organizacyjną Gminy Szaflary inny niż transport uczniów do szkół może odbywać się na innych trasach wskazanych przez Zamawiającego. Część 2 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu osób w grupach powyżej 40-to osobowych. Transport osób odbywać się będzie AUTOKARAMI na zlecenie Urzędu Gminy Szaflary lub innych jednostek organizacyjnych Gminy Szaflary. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą : – transport osób na trasach krajowych i zagranicznych określonych w momencie zlecenia przez Urząd Gminy Szaflary lub inną jednostkę organizacyjną Gminy Szaflary.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W tym zakresie dla części I i II zamawiający wymaga aby wykonawca: - posiadał licencje na wykonywanie transportu drogowego osób, o której mowa w -ustawie z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. z dnia 14 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 2140 z póź. zm.));
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na zawartość oferty składa się: 1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1. - załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku ustanowienia pełnomocnika. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 5. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt. 8.9 SIWZ (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach