Przetargi.pl
Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020

Gmina Bierawa ogłasza przetarg

 • Adres: 47-240 Bierawa, Wojska Polskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. +48774872266 , fax. +48774872262
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bierawa
  Wojska Polskiego 12
  47-240 Bierawa, woj. opolskie
  tel. +48774872266, fax. +48774872262
  REGON: 53141293500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bierawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przewóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020. Miejsce realizacji: teren Gminy Bierawa. RAZEM BILETÓW MIESIĘCZNYCH: 297 biletów Liczba uczniów podana wyżej jest liczbą aktualną na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego i w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie. Opiekunów do dzieci w autobusie zapewnia Zamawiający. Wykonawca zapewnia bezpłatny przejazd opiekunom wyznaczonym na danej trasie. Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych tj. wakacji zimowych i letnich, przerw świątecznych oraz dni wolnych zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej jako dni wolne od zajęć szkolnych. Dowóz i odwóz odbywać się będzie wg rozkładu jazdy, stanowiącego załączniki nr l do umowy. W Bierawie koło szkoły przesiadają się dzieci z Korzonka, Ortowic, Starej Kuźni i Kotlarni do szkoły w Solarni. Autobusy muszą czekać na siebie. W Bierawie koło szkoły przesiadają się dzieci ze szkoły w Solarni do Korzonka, Ortowic, Kotlarni i Starej Kuźni do autobusu w kierunku Kotlarni. Autobusy muszą czekać na siebie. Wymaga się, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: 1) wszystkim przewożonym uczniom zapewniono miejsca siedzące. 2) w przypadku spadku temperatury powietrza na zewnątrz (na dworze) poniżej 5°C w czasie przewozu uczniów zapewniono ogrzewanie autobusu. 3) w przypadku awarii autobusu w trakcie świadczenia usług przewozowych, niezwłocznie (w czasie 30 minut) podstawiono autobus zastępczy sprawny technicznie, spełniający wszelkie wymogi określone przepisami prawa, zapewniający bezpieczny przewóz dzieci. O wszelkich opóźnieniach Wykonawca natychmiast powiadamia dyrektora szkoły lub przedszkola oraz Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Koncesja, zezwolenie lub licencja na wykonanie krajowego transportu drogowego osób. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 13.1 siwz; 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach