Przetargi.pl
Przewóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych Gminy Pszczew na podstawie biletów miesięcznych z wykorzystaniem powierzonych środków transportu należących do Gminy

Gmina Pszczew ogłasza przetarg

 • Adres: 66-330 Pszczew, Rynek 13
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7492310 , fax. 095 7492312
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pszczew
  Rynek 13 13
  66-330 Pszczew, woj. lubuskie
  tel. 095 7492310, fax. 095 7492312
  REGON: 21096680000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pszczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych Gminy Pszczew na podstawie biletów miesięcznych z wykorzystaniem powierzonych środków transportu należących do Gminy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przewóz dzieci i młodzieży do jednostek oświatowych Gminy Pszczew na podstawie biletów miesięcznych z wykorzystaniem powierzonych środków transportu należących do Gminy. Liczbę uczniów określa załącznik nr 10 do SIWZ. Trasy przejazdu, liczbę i godziny kursów określa załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 8 do SWIZ) Usługi objęte przedmiotem zamówienia publicznego odbywać się w ramach: - komunikacji regularnej specjalnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przewóz uczniów do placówek oświatowych musi być zapewniony nieprzerwanie we wszystkie dni funkcjonowania placówek oświatowych z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych. - otwartej regularnej komunikacji autobusowej za imiennymi biletami miesięcznymi szkolnymi dla pozostałych dzieci i młodzieży W przypadku awarii pojazdu/ów Wykonawca musi zapewnić na swój koszt w ciągu 60 minut inny pojazd, który zapewni przewóz wszystkich uczniów na danej trasie. Zamawiający wymaga, aby wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywało się w wyznaczonym przez Dyrektora placówki oświatowej. Rozliczanie przewozów uczniów będzie odbywać się w cyklu miesięcznym na podstawie zestawienia faktycznie zakupionych imiennych biletów miesięcznych szkolnych oraz faktury za przewóz dzieci niepełnosprawnych Wykonawca na czas trwania zamówienia zobowiązany jest przejąć w dzierżawę od Zamawiającego będące jego własnością następujące środki transportu: - autobus - autobus - bus Dodatkowo Wykonawca powinien posiadać min. dwa autobusy o liczbie miejsc siedzących 40 każdy oraz bus o liczbie miejsc siedzących min. 17 Wykonawca zobowiązany będzie uiszczać na rzecz Zamawiającego miesięczny czynsz za każdy dzierżawiony środek transportu w kwocie nie mniejszej niż: Autobus 1 - 500 zł netto plus 23% VAT Autobus 2 - 500 zł netto plus 23% VAT Bus - 350 zł netto plus 23% VAT W/w środki transportu zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Wykonawca w okresie realizacji zamówienia będzie na swój koszt utrzymywał wydzierżawione środki transportu w należytym stanie technicznym, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym i innych przepisach związanych z przewozem osób. Wszystkie koszty związane z zakupem paliwa i eksploatacją wydzierżawionych pojazdów będzie ponosił Wykonawca. Wykonawca na własny koszt będzie musiał zapewnić badania techniczne wydzierżawionych pojazdów. Koszty związane z wykupem polis OC i NW będzie pokrywał Zamawiający. Wykonawca w związku z przejęciem zadania dowozów uczniów do placówek oświatowych w Gminie Pszczew (Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Przedszkole), na czas od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 zobowiązany jest do zatrudnienia na umowę o pracę kierowców autobusów szkolnych i kierowcę busa na warunkach określonych w projekcie umowy, a w okresie wakacji letnich oddelegować kierowców do prac w Zespole Szkół w Pszczewie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 18.12.2015r. do godziny 12:00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: wydłużenie terminu płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pszczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach