Przetargi.pl
Przetarg ZP/12/2012 NA Świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno - porządkowego nieruchomości wraz z terenami przynależnymi OBSZAR I

Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Bałuty Nowe" ogłasza przetarg

 • Adres: 91-304 Łódź, ul. Sędziowska 16
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6546896 , fax. 42 6546896
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Nieruchomościami Łódź-Bałuty "Bałuty Nowe"
  ul. Sędziowska 16 16
  91-304 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6546896, fax. 42 6546896
  REGON: 10103911300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.balutynowe.com3.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg ZP/12/2012 NA Świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno - porządkowego nieruchomości wraz z terenami przynależnymi OBSZAR I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: świadczenie usług należytego utrzymania stanu sanitarno-porządkowego posesji wraz z terenami przynależnymi. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujące prace: A. bieżące czynności podstawowe 1. bieżące usuwanie/zamiatanie, zbieranie, zmywanie odpadów i innych zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynku przeznaczonych do ogólnego użytku: korytarze, klatki schodowe, sienie, kabiny dźwigowe, WC, pralnie, suszarnie, strychy itp. 2. bieżące usuwanie odpadów i innych zanieczyszczeń poprzez grabienie, zamiatanie z niezabudowanych części nieruchomości tj. podwórzy, przejść, bram, chodników, trawników, opasek ochronnych i jezdni osiedlowych. Mycie chodników w zależności od potrzeb. 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest wywieźć własnym transportem i na własny koszt odpady nie nadające się do składowania w pojemnikach na śmieci /tzn. liście, gałęzie i inne nieczystości nie będące odpadami komunalnymi wielkogabarytowymi/. 4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do ustawienia w rejonie 15 sztuk koszy w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę , oznaczonych nalepką w kolorze pomarańczowym przeznaczonych na psie nieczystości. Zobowiązany jest do wykładania koszy workami foliowymi a także ich bieżącego opróżniania (w zależności od potrzeb, min. 1 raz w tygodniu 5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do ustawienia 15 szt. koszy ulicznych w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę na odpady stałe w kolorze niebieskim. Zobowiązany jest do bieżącego wykładania koszy workami foliowymi a także ich opróżniania. Zakup worków należy do obowiązków Zleceniobiorcy. B. bieżące sprzątanie w okresie zimy - polegające na 1. usuwaniu śniegu, lodu, błota z chodników, dojść, dojazdów do garaży, ulic osiedlowych, placów zabaw, parkingów osiedlowych, oczyszczanie pokryw studzienek telefonicznych, kanalizacyjnych oraz udrażnianie /odśnieżanie, odkuwanie lodu/ studzienek ściekowych. Czynności te powinny być wykonane do godz. 6.30 rano. 2. w przypadku opadów śniegu lub oblodzenia praca powinna być wykonana systematycznie na bieżąco, aż do osiągnięcia stanu zapewniającego bezpieczeństwo poruszających się ludzi i pojazdów. 3. w przypadku wystąpienia gołoledzi wymagane jest posypywanie piaskiem w celu utrzymania szorstkiej nawierzchni bez użycia soli i innych środków chemicznych. Zakup piasku należy do obowiązków Zleceniobiorcy. 4. usuwaniu sopli z dachów. Koszty użycia sprzętu specjalistycznego obciążają Zleceniodawcę. C. bieżące sprzątanie - konserwacja terenów zielonych poprzez grabienie, rekultywacja i odtwarzanie zniszczonych części trawników i kwietników, podlewanie nowych nasadzeń, sianie trawy i jej koszenie w zależności od potrzeb Zleceniodawcy (w okresie maj - wrzesień). Wywożenie skoszonej trawy w workach foliowych winno odbywać się niezwłocznie po zakończeniu koszenia. Zleceniobiorca winien mieć zawartą umowę z firmą świadczącą usługi kompostowania. Zakup trawy należy do obowiązków Zleceniobiorcy. D. w zakresie prac wewnątrz budynków oraz mycia elementów stałych budynków z częstotliwością zapewniającą należyty stan sanitarny i porządkowy 1. mycie klatek schodowych, lamperii, balustrad, drzwi, skrzynek listowych i liczników. 2. dwa razy w trakcie trwania umowy (kwiecień, grudzień) mycie okien i luksferów na klatkach schodowych i w pomieszczeniach ogólnego użytku /pralnie, suszarnie itp./ 3. wykonywanie czynności związanych z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją pomieszczeń, urządzeń oraz terenu nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku. Zakup środków należy do obowiązków Zleceniobiorcy. 4. obowiązkowe przeprowadzanie prewencyjnej deratyzacji w terminach: 20 marzec - 20 kwiecień oraz 15 październik - 15 listopad 5. oznakowanie miejsc wyłożenia trutek oraz zabezpieczenie przed dostępem do nich dzieci, ptactwa i zwierząt E. W zakresie prac ogólno-porządkowych : 1. dokonywanie codziennego przeglądu obsługiwanego terenu ze szczególnym uwzględnieniem: a) - właściwego wykonywania zadań wynikających z przyjętych obowiązków, b) - terminowego wykonywania świadczeń wynikających z umów zawartych z usługodawcami 2. niezwłoczne zawiadamianie Zleceniodawcy o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych znajdujących się na terenie nieruchomości. 3. zgłaszanie potrzeb dotyczących renowacji zieleni oraz przycinania i wycięcia drzew. 4. udział w okresowych kontrolach sanitarno-porządkowych organizowanych na terenie objętym umową oraz wykonywanie zaleceń wynikających z tych kontroli. 5. bezzwłoczne wywieszanie dostarczonych przez Zleceniodawcę informacji w gablotach na klatkach schodowych oraz dopilnowanie ich utrzymania. 6. terminowe doręczanie Najemcom lokali mieszkalnych i użytkowych oraz użytkownikom zawiadomień o zmianach stawek czynszowych, książeczek czynszowych, powiadomień o konieczności wnoszenia dopłat bądź potrąceń bonifikat za zimną wodę, powiadomień o stanie konta najemcy, upomnień o zaległościach czynszowych i wynikających z innych tytułów w terminie 7 dni od daty przejęcia dokumentów od Zleceniodawcy. 7. terminowe wywieszanie flag państwowych, papieskich i miejskich, w dniach świąt i uroczystości państwowych na terenie wszystkich nieruchomości; zakup flag należy do obowiązków Zleceniobiorcy. 8. bieżąca wymiana uszkodzonych żarówek w klatkach schodowych i korytarzach w posesjach objętych umową; zakup żarówek należy do obowiązków Zleceniobiorcy. 9. bieżące usuwanie z budynków oraz pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku ogłoszeń, plakatów, afiszy, napisów, rysunków umieszczonych bez zgody Zleceniodawcy. 10. bieżące opróżnianie koszy przydomowych i ich odkażanie. 11. bieżące odkażanie dołów kloacznych, ubikacji oraz rynsztoków podwórzowych i ulicznych wapnem chlorowanym lub lizolem; zakup środków chemicznych należy do Zleceniobiorcy. 12. bieżące mycie i dezynfekowanie pergoli i zsypów, utrzymanie drożności zsypów. 13. terminowe wystawianie pojemników na śmieci w miejsce dostępne dla odbiorców śmieci oraz ich wstawianie do pergoli, zsypów i innych miejsc do tego wyznaczonych z częstotliwością wskazaną przez Zleceniodawcę. 14. zabezpieczanie grzejników na parterach budynków, rur wodociągowych w ubikacjach ogólnych oraz hydrantów - zdrojów podwórzowych na okres zimy; zakup materiałów niezbędnych do tego celu należy do obowiązków Zleceniobiorcy. 15. Dbanie o należyty stan tablic ogłoszeniowych umieszczonych na zewnątrz budynków, przynajmniej raz w tygodniu zdejmowanie nieaktualnych ogłoszeń, w razie uszkodzeń tablic zgłaszanie tego faktu do Zleceniodawcy. Niniejszym postępowaniem objęty jest obszar o powierzchni ogółem: eksploatacyjna wewnętrzna 7 579,46 m2 eksploatacyjna zewnętrzna 39 413,89 m2 tereny zielone 45 926,30 m2 okna i luksfery 344,23 m2 Dokładne adresy posesji wymienione są w załączniku Nr 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Wadium jest warunkiem ważności oferty. Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł ) 9.2. Wykonawca wnosi wadium (winno wpłynąć na konto Zleceniodawcy)przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 14.2 9.3. Wadium może być wniesione w: 9.3.1. pieniądzu; 9.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 9.3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych; 9.3.4. gwarancjach bankowych; 9.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 Ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 9.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto: GETIN BANK S.A. Oddział Regionalny GETIN BIZNES w Łodzi 98 1560 0013 2027 2236 9637 0005 z zaznaczeniem: wadium - przetarg ZP/12/2012 9.5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o których mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie art.46 ust 4a Pzp 9.6 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 9.6.1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie 9.6.2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.balutynowe.com3.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach