Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony z dopuszczeniem ofert częściowych na usługę ochrony siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i siedziby Delegatury WIOŚ w Ciechanowie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-716 Warszawa, ul. Bartycka 110A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6510707 w. 2008 , fax. 022 6510676
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
  ul. Bartycka 110A 110A
  00-716 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6510707 w. 2008, fax. 022 6510676
  REGON: 00016226300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wios.warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony z dopuszczeniem ofert częściowych na usługę ochrony siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i siedziby Delegatury WIOŚ w Ciechanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektów i mienia siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie i mieszczących się w tym samym budynku siedzib Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Ciechanowie i Delegatury w Ciechanowie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Rozdział II SIWZ oraz innymi postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w następujących lokalizacjach. Zadanie I Siedziba Zamawiającego: Warszawa ul. Bartycka 110A; Zadanie II Siedziby Delegatury WIOŚ w Ciechanowie i Delegatury WUOZ w Ciechanowie: Ciechanów ul. Strażacka 6; Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w zakresie świadczenia usług bezpośredniej ochrony fizycznej mienia. Dopuszczalne jest podwykonawstwo w zakresie usług dotyczących zapewnienia wsparcia grupy interwencyjnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 797100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wios.warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach