Przetargi.pl
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie materiałów szewnych

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 514 533 , fax. 322 514 533
 • Data zamieszczenia: 2021-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  Raciborska 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 514 533, fax. 322 514 533
  REGON: 276201240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie materiałów szewnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie materiałów szewnych, tj.: nici chirurgicznych, których asortyment i szacunkowe ilości przedstawia Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa. Przedmiot zamówienia został podzielony na 76 Pozycji. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne Pozycje ( od 1 do 76) ujęte w Załączniku nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa oraz dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę oraz nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie nici chirurgicznych sukcesywne dostawy (jeden lub dwa razy w miesiącu) przez cały okres obowiązywania umowy, realizowane na podstawie zamówień składanych do Wykonawcy faksem lub drogą elektroniczną. 2. Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo do realizacji zamówienia w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od daty złożenia do niego zamówienia faksem/drogą elektroniczną. 3.Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania niezmienności cen brutto na zaoferowany asortyment jako ceny maksymalne przez cały okres obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem możliwości zmian określonych w SIWZ; 4. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu Apteki. 5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność towaru i płynność dostaw przez cały okres obowiązywania umowy. 6. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia/zwiększenia ilości zakupionego towaru (do wysokości wartości umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania). 7. W celu weryfikacji zgodności oferowanego asortymentu z opisem zawartym w SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania Wykonawców do złożenia próbek oferowanego asortymentu. 8. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy, liczonym od daty dostawy, jakościowo odpowiadającym wymogom, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowanie. 9. UWAGA: a. Zamawiający w kolumnie „Cena netto/sasz.” lub „Cena jedn. netto” Załącznika nr 2 do SIWZ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku, b. Zamawiający w kolumnach „Wartość ogółem netto” i „Wartość ogółem brutto” Załącznika nr 2 do SIWZ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.. Miejsce realizacji dostaw Magazyn Apteki, ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 14:00) - jedno miejsce dostaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach