Przetargi.pl
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na serwis pogwarancyjny rezonansu magnetycznego GE SIGNA HDx 1,5T

Katowickie Centrum Onkologii ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
 • Data zamieszczenia: 2019-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Katowickie Centrum Onkologii
  Raciborska 26
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 514 533, , fax. 322 514 533
  REGON: 276201240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kco.katowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na serwis pogwarancyjny rezonansu magnetycznego GE SIGNA HDx 1,5T
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest serwis pogwarancyjny rezonansu magnetycznego GE SIGNA HDx 1,5T o nr seryjnym R 8264 z następującym wyposażeniem: - system gradientowy ( cewki gradientowe chłodzone wodą) - system RF - cewki: cewka nadawczo – odbiorcza całego ciała, wielokanałowa cewka typu array do badania głowy, wielokanałowa cewka typu array do badania głowy i szyi, wielokanałowa cewka typu array do badania całego kręgosłupa, wielokanałowa cewka typu array do badania całego centralnego układu nerwowego, wielokanałowa cewka typu array do badania klatki piersiowej/ jamy brzusznej, wielokanałowa cewka typu array do badania jamy brzusznej i miednicy, wielokanałowa cewka sztywna do badania stawu kolanowego, wielokanałowa cewka sztywna do badania barku, wielokanałowa cewka sztywna do badania nadgarstka, cewka sztywna do badania kostki, cewka dorektalna do badania prostaty, wielokanałowa cewka do badania piersi, - pozycjonowanie i nadzór pacjenta: płyta stołu, przesuw stołu, system monitorowania pacjenta (EKG, puls i oddech), interkom dwukierunkowy, nawiew powietrza i oświetlenie w tunelu pacjenta, marker laserowy, kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu z monitorem w sterowni, sygnalizacja dodatkowa ( typu gruszka) dla pacjenta, słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta, - aplikacje kliniczne: badania neurologiczne, angiografia MRI (MRA), badania w obszarze abdominalnym, badania ortopedyczne, badania mammograficzne, spektroskopia protonowa ( 1H MRS), obrazowanie równoległe, techniki spektralnej saturacji, - sekwencje: Spin Echo (SE), Inversion Recovery (IR), - gradient echo (GRE), - obrazowanie, - sekwencje, - zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu, - zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach, -konsola sterująca: monitor, aplikacje, praca w sieci: DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE, QUERY/RETRIEVE, DICOM PRINT, Storage Commitmet, Modality Worklist, MPPS, - konsola lekarska multimodalna Advantage Workstation 4.6 (system ID: PL2630AW01, nr seryjny: CZC1390LL3; system ID: PL2630AW02, nr seryjny: CZC1390LL5), monitory – 2 szt., drukarka HP Color Laser Jet CP 2025n – 1 szt., aplikacje, praca w sieci: DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE, QUERY/RETRIEVE, DICOM PRINT, Storage Commitmet, - UPS Serwis pogwarancyjny obejmuje: a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta, b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia, c) opiekę aplikacyjną w czasie użytkowania urządzenia na żądanie Zamawiającego z czasem reakcji do 2 dni roboczych od zgłoszenia, d) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania, e) uzupełnianie, wymiana materiałów zużywalnych / w tym helu / w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji urządzenia, f) aktualizacje systemu,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: podpisane oświadczenie Wykonawcy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać: 1.Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty. 2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa. 3. Aktualne na dzień składania ofert: • Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ. • Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy. 5. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 6 do SIWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 6. Podpisany i wypełniony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 7 do SIWZ -Oświadczenie o podwykonawcach. 7. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 8 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy. 8. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 9 do SIWZ- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 798 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach