Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony nr 21/n/do/2009 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Wojska Polskiego 27
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0915776355 wew. 226
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Wojska Polskiego 27 27
  73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
  tel. 0915776355 wew. 226
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzzoz.stargard.w.interia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony nr 21/n/do/2009 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa aparatu RTG z ramieniem C jego uruchomienie oraz szkolenie personelu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331111001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W celu wzięcia udziału w postępowaniu należy wnieść wadium w następującej wysokości 2.500,00 zł. słownie : dwa tysiące pięćset zł. 00/100
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Zrealizują zamówienie w terminie nie później niż do dnia 30.10.2009 r. 2.Udzielą minimum 24 miesiące gwarancji z pełną, bezpłatną i bezwarunkową gwarancyjną obsługą serwisową oferowanego sprzętu 3.Spełnią minimalne warunki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - Zał. A 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 PZP. 2. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wzięcia udziału w postępowaniu należy złożyć następujące dokumenty : 1.Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 oraz załącznik A - opis przedmiotu zamówienia 2.Potwierdzenie wniesienia wymaganego wadium 3.Podpisane oświadczenie - załącznik nr 2 4.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 5.Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub Kasy rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.Dokumenty dopuszczające oferowane towary do użytkowania na terenie RP i UE wymagane zgodnie z ustawą O wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 93 poz. 896.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oferowany typ anody w lampie RTG
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zozstargard.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną