Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 09-300 Żuromin, ul. Lidzbarska 27
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-23 6572502, 6570774 , fax. 0-23 6572502
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
  ul. Lidzbarska 27 27
  09-300 Żuromin, woj. mazowieckie
  tel. 0-23 6572502, 6570774, fax. 0-23 6572502
  REGON: 00064800800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zspzuromin.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego - 10 tyś. l.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091351005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zspzuromin.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach