Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Słubice

Gmina Słubice ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Akademicka 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7372000 , fax. 095 7582880
 • Data zamieszczenia: 2015-10-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słubice
  ul. Akademicka 1 1
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 095 7372000, fax. 095 7582880
  REGON: 21096679200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slubice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Słubice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Słubice. Szacowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (od 01.01.2016 do 31.12.2017) wynosi 1537,6 MWh. Załącznik do wzoru umowy zawiera 62 punkty poboru energii elektrycznej wraz z określeniem ich mocy umownej. Sterowanie oświetleniem ulicznym jest realizowane w oparciu o zegary astronomiczne. Zamawiający posiada umowę zawartą z operatorem Systemu Dystrybucyjnego firmą ENEA Operator sp. z o.o. (zwaną OSD) zawartą na czas nieokreślony dla wszystkich punktów dostarczania energii wymienionych w załączniku nr 1 do umowy od poz. 1 do poz. 61., dla pozycji 62 zawarta jest umowa kompleksowa i wymaga dostosowania. Umowa dopuszcza zmianę dostawcy energii elektrycznej Szczegółowe obowiązki wybranego w postępowaniu Wykonawcy są zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slubice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach