Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Sadowej 5

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-883 Lublin, T. Szeligowskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
  T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
  REGON: 10228770000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.kas.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w budynku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Sadowej 5
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie przy ul. Sądowej 5, w tym remont holu wejściowego i głównej klatki schodowej oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby urządzeń wielofunkcyjnych. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 1) Zadanie nr 1 – remont holu wejściowego oraz głównej klatki schodowej w budynku będącym siedzibą Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Sądowej 5; 2) Zadanie nr 2 – dostosowanie pomieszczeń na potrzeby urządzeń wielofunkcyjnych w budynku będącym siedzibą Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przy ul. Sądowej 5. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy oraz załączniki nr 1 i nr 2 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - wypełniony i podpisany przez wykonawcę w formie oryginału. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy – w formie oryginału. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Dokument pełnomocnictwa powinien określać jego zakres i powinien być podpisany przez osoby umocowane w dokumencie rejestracyjnym. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. W szczególności nie dopuszcza się kopii pełnomocnictwa potwierdzonej przez osobę, na rzecz której pełnomocnictwo jest ustanowione. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujący wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany przez wszystkich wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 5. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ - w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach