Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na usługi utrzymania, pielęgnacji placów zabaw i terenów zielonych polegające na koszeniu trawników i chwastów oraz przycinaniu żywopłotów usytuowanych na terenie Gminy Opole

Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-057 Opole, ul. Ozimska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 443 57 36, 77 446 61 65 , fax. 77 443 57 39
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
  ul. Ozimska 19
  45-057 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 443 57 36, 77 446 61 65, fax. 77 443 57 39
  REGON: 16155521000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzlk-opole.bip.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługi utrzymania, pielęgnacji placów zabaw i terenów zielonych polegające na koszeniu trawników i chwastów oraz przycinaniu żywopłotów usytuowanych na terenie Gminy Opole
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi utrzymania, pielęgnacji placów zabaw i terenów zielonych polegające na koszeniu trawników i chwastów oraz przycinaniu żywopłotów usytuowanych na terenie Gminy Opole zgodnie z wykazami stanowiącymi załączniki nr 1, 2 i 3 do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje: a) koszenie, grabienie trawy i chwastów oraz przycinanie żywopłotów b) wywiezienie skoszonej i zgrabionej trawy, chwastów oraz gałęzi z przyciętych żywopłotów z terenu nieruchomości. 3. Zamawiający przewiduje następującą liczbę cykli: a) koszenie, grabienie trawy i chwastów na placach zabaw oraz na terenach zielonych – do 3 razy w trakcie obowiązywania umowy, b) przycinanie żywopłotów - do 3 razy w trakcie obowiązywania umowy. 4. Usługi będą wykonywane cyklicznie. Termin wykonania każdego cyklu obejmującego pełny zakres usługi i wynosi minimum 3 tygodnie z zastrzeżeniem, że Zamawiający co najmniej na tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia każdego cyklu zawiadomi Wykonawcę o wymaganych terminach wykonania prac przesyłając Wykonawcy na adres mailowy wskazany w umowie harmonogram realizacji prac. 5. Wykonawca winien wykonać pracę w terminach zdeklarowanych w ofercie (od 1 do 3 tygodni) oraz wynikających z harmonogramu prac, o którym mowa powyżej (pkt 4.4 SIWZ) z uwzględnieniem wskazanej przez Zamawiającego kolejności adresów nieruchomości na których będzie wykonywał prace. Wydłużenie tego terminu możliwe jest wyłącznie w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub w związku z wystąpieniem tzw. siły wyższej i winno być zgłaszane Zamawiającemu na bieżąco. 6. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczynania prac przy użyciu sprzętu zmechanizowanego nie wcześniej niż o godz. 06:30 (w soboty nie wcześniej niż o godz. 07:30). 7. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia skoszonej trawy, chwastów i gałęzi z przyciętych żywopłotów do 24h od wykonania prac. 8. Zasady realizacji zakresu usługi: a) Wykonawca oświadcza, że prace będą wykonywane z najwyższą starannością, w sposób fachowy i terminowy. b) Wykonawca w celu poprawnego wykonania prac jest zobowiązany dysponować odpowiednim sprzętem ręcznym i mechanicznym. c) Wykonawcę oraz podwykonwacę, zgodnie z prawem miejscowym, obowiązuje całoroczny zakaz używania dmuchaw do sprzątania ulic, chodników i placów oraz usuwania liści z ulic, chodników i trawników na terenach zabudowanych. d) Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzonych prac oraz pełne zabezpieczenie warunków BHP przy wykonywaniu usług objętych umową. e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu umowy. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji umowy w niepełnym wymiarze kwotowym i dokonania korekty powierzchni wynikających z załączników do umowy w szczególności w przypadku zbycia nierucho¬mości przez Gminę Opole w trakcie trwania umowy Zamawiający. 9. Zamawiający zastrzega zastosowanie prawa opcji do zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego (gwarantowanego) o dodatkowe cykle koszenia o max. łącznej powierzchni: a) Rejon I do 200 000 m2 b) Rejon II do 250 000 m2 c) Rejon III do 250 000 m2. 10. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać, lub skorzystać w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia (zamówienia) od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe za koszenie m2, objęte opcją będą identyczne, jak w zamówieniu podstawowym. Dodatkowe szczegóły związane z prawem opcji zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77314100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 25a ust 1 ustawy pzp). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia przedmiotowego zobowiązania do oferty. Zobowiązanie musi być wystawione przez podmiot udostępniający dane zasoby. Wzór zobowiązania - załącznik nr 8 do SIWZ. 6. Wykonawca (dot. wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp – załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach