Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI KOMINIARSKIE W OBIEKTACH SŁUŻBOWYCH KWP GDAŃSK

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80819 Gdańsk, ul. Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 214 817 , fax. 583 214 810
 • Data zamieszczenia: 2018-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 214 817, fax. 583 214 810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI KOMINIARSKIE W OBIEKTACH SŁUŻBOWYCH KWP GDAŃSK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i kontrola stanu technicznego przewodów kominowych obiektów policyjnych w garnizonie pomorskim w n/w obiektach służbowych KWP w Gdańsku j.n.: RODZAJ CZYNNOŚCI OB EKTY 1. czyszczenie przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) KWP/ KMP/ KPP i jednostek im podległych 2. kontrola stanu technicznego przewodów kominowych Zadanie 1: KMP w Sopocie KMP w Gdańsku i jednostki jej podległe KMP w Gdyni i jednostki jej podległe KWP w Gdańsku Zadanie 2: KPP w Pucku i jednostki jej podległe KPP w Kartuzach i jednostki jej podległe KPP w Wejherowie i jednostki jej podległe KPP w Kościerzynie i jednostki jej podległe KPP w Starogardzie Gdańskim i jednostki jej podległe Zadanie 3: KPP w Człuchowie i jednostki jej podległe KPP w Chojnicach i jednostki jej podległe KPP w Bytowie i jednostki jej podległe KPP w Lęborku i jednostki jej podległe KMP w Słupsku i jednostki jej podległe Zadanie 4: KPP w Pruszczu Gdańskim i jednostki jej podległe KPP w Tczewie i jednostki jej podległe KPP w Kwidzynie i jednostki jej podległe KPP w Sztumie i jednostki jej podległe KPP w Malborku i jednostki jej podległe KPP w Nowym Dworze Gdańskim i jednostki jej podległe 1. a) zakres prac związanych z czyszczeniem przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) obejmować będzie (zgodnie z „Rozporządzeniem MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów” Dz.U. z 2010 r. nr 109, poz. 719): czyszczenie przewodów wentylacyjnych jeden raz w roku; czyszczenie przewodów spalinowych dwa razy w roku; czyszczenie przewodów dymowych cztery razy w roku (przed, po i w trakcie trwania sezonu grzewczego); b) przez czyszczenie przewodów kominowych należy rozumieć czyszczenie przewodu na całej długości wraz z głowicą; c) czynności powyższe powinny być wykonywane w odstępach czasowych gwarantujących bezpieczeństwo i drożność przewodów kominowych; 2. a) zakres kontroli stanu technicznego przewodów kominowych: - badanie drożności przewodów kominowych wraz z przykanalikami; - badanie prawidłowości podłączeń włączonych do jednego przewodu kominowego; - badanie prawidłowości ciągu kominowego przy pomocy atestowanego urządzenia pomiarowego; - badanie stanu technicznego kominów ponad dachem ( w tym głowic kominowych, ścian kominowych ponad dachem i na strychu, nasad kominowych); - badanie – czy nie dokonano samowolnych zmian w przyłączeniach kominowych dot. lokali mieszkalnych w obiektach służbowych b) z czynności związanych z kontrolą stanu technicznego przewodów kominowych WYKONAWCA sporządza „Protokół kontroli stanu technicznego przewodów kominowych” (wzór protokołu – załącznik nr 2 do umowy) wraz ze szkicem sytuacyjnym w odniesieniu do rzutu budynku oraz ze wskazaniem pomieszczeń wentylowanych. Przekazanie w/w dokumentu do KWP w Gdańsku nastąpi za pośrednictwem jednostki , której czynność bezpośrednio dotyczy; W celu zapewnienia i zwiększenia konkurencyjności oraz dostępności małym i średnim przedsiębiorstwom realizacji przedmiotu zamówienia, zostało ono podzielone na 4 części stanowiących odrębne zadania z zastrzeżeniem, iż jednemu Wykonawcy może zostać udzielone zamówienie w maksymalnej liczbie 1 (jednej) części. W przypadku: − gdy jeden wykonawca złoży ważną ofertę, Zamawiający może udzielić zamówienia na 4 (cztery) zadania zgodnie z przepisami U-Pzp; − gdy 2 (dwóch) lub więcej Wykonawców złoży ważne oferty, Zamawiający może udzielić zamówienia każdemu Wykonawcy przyznając po 2 (dwa) zadania, Wykonawcy, który zaoferował najkorzystniejszą ofertę zgodnie z U-Pzp. Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się zasadą racjonalności i aspektami ekonomicznymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz Oferty ( zał. nr 1); Uwaga : podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela zgodnie z wypisem z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o podwykonawcach 2.W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach