Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej, oraz innego asortymentu wraz zdzierżawą 700 kompletów pościeli i podkładów.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, Szpitalna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. -, - , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku
  Szpitalna 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. -, -, fax. -
  REGON: -0000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.e-bip.org.pl/zozklodzko/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej, oraz innego asortymentu wraz zdzierżawą 700 kompletów pościeli i podkładów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony na usługę prania bielizny szpitalnej, oraz innego asortymentu wraz z dzierżawą 700 kompletów pościeli i podkładów dla potrzeb podmiotu leczniczego " Zespół Opieki Zdrowotnej" w kłodzku. Miejsca odbioru i dostarczania wypranego asortymentu: Kłodzko ul szpitalna 1 bezpośrednio do każdego oddziału i komórki organizacyjnej. Kłodzko ul. Wojska Polskiego 16 - do jednego punktu. Nowa Ruda ul. Szpitalna 8 - bezpośrednio do każdego ZOLu , oddziału i komórek organizacyjnych, Kudowa-Zdrój ul. Zdrojowa 36c - do jednego punktu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w prowadzonym postępowaniu wymaga wadium w wysokości: Zadanie nr 1- 10000,00 zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych) Zadanie nr 2 - 900, 00 zł ( słownie: dziewięćset złotych) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie im zamówienia na więcej niż jedno zadanie wpłacają sumę wadiów określonych w tych zadaniach. 1. Wykonawca wnoszący wadium w formie pieniężnej winien je wpłacić na konto Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu 27 1130 1033 0018 7998 4020 0004 Uwaga ! wadium musi wpłynąć na konto Zamawiającego najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postę-powaniu, dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia w zakresie objętym niniejszym zamówieniem i na podst. art. 29ust. 3a ustawy PZP na dzień udzielenia zamówienia Wykonawca składa Oświadczenie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach