Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Zamawiającego

Gmina Rząśnia ogłasza przetarg

 • Adres: 98-332 Rząśnia, ul. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 317 122 , fax. 446 317 129
 • Data zamieszczenia: 2021-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rząśnia
  ul. Kościuszki 16
  98-332 Rząśnia, woj. łódzkie
  tel. 446 317 122, fax. 446 317 129
  REGON: 59064793100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnia.pl, www.rzasnia.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie Zamawiającego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielony został na części i obejmuje: a) Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, - Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, - Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, b) Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: - Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - Ubezpieczenia autocasco, - Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, - Ubezpieczenia Assistance c) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach