Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług wynajmu pokoi hotelowych dla zespołów biorących udział w XXV Łódzkich Spotkaniach Baletowych 2019

Teatr Wielki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-249 Łódź, Plac Dąbrowskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 426 339 960 , fax. 426 319 552
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Wielki w Łodzi
  Plac Dąbrowskiego 1
  90-249 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 426 339 960, fax. 426 319 552
  REGON: 27919500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.operalodz.com/index.php
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług wynajmu pokoi hotelowych dla zespołów biorących udział w XXV Łódzkich Spotkaniach Baletowych 2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług wynajmu pokoi hotelowych dla zespołów biorących udział w XXV Łódzkich Spotkaniach Baletowych 2019 z podziałem na 2 (dwa) zadania, szczegółowo określonych w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Hotel powinien być oznaczony minimum 4 gwiazdkami, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku – w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2166). 3. Odległość hotelu od siedziby Teatru Wielkiego w Łodzi przy pl. Dąbrowskiego nie może przekraczać 5 (pięciu) kilometrów - mierzone na podstawie mapy umieszczonej na stronie https://maps.google.pl, wariant komunikacji: pieszo. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 4.1. bezkosztowego anulowania rezerwacji dla poszczególnych zespołów baletowych z terminem 21 dni przed planowanym przyjazdem każdego z zespołów; 4.2. zmniejszenia ilości zamówionych pokoi dla poszczególnych zespołów baletowych bez ponoszenia kosztów do dnia planowanego przyjazdu zespołu, tym samym do poniesienia kosztów wyłącznie za faktycznie wykorzystane miejsca noclegowe. 5. Zaoferowana cena za pokój ze śniadaniem za dobę nie może przekraczać kwoty: 5.1. za pokój jednoosobowy – PLN 350,00 brutto; 5.2. za pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania – PLN 350,00 brutto; 5.3. za pokój dwuosobowy – PLN 390,00 brutto; 5.4. za apartament – PLN 550,00 brutto. 6. Hotel powinien zapewnić bezpłatny dostęp do internetu w pokojach hotelowych. 7. Hotel powinien zapewnić bezpłatnie w ramach usługi miejsce postojowe dla autokaru, samochodu osobowego i mikrobusu oraz jedno miejsce parkingowe dla samochodu osobowego. 8. Usługi będą wykonywane zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 9. Oferta może obejmować całość zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Zadania. W ramach zadania Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej (tj. na 100% pozycji w zadaniu). 10. Zamawiający wskazuje, że czynności w zakresie obsługi gości hotelowych przy przyjeździe, podczas pobytu i przy wyjeździe z hotelu muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Zobowiązanie wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszego zamówienia. 11. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w punkcie 10 czynności na etapie składania ofert przez Wykonawców będzie polegało na złożeniu oświadczenia zamieszczonego w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ. 12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 12.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania jego oceny, 12.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 12.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 13. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 10 czynności w trakcie realizacji zamówienia - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 14. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 10 czynności. 15. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 16. Numery CPV dotyczące przedmiotu zamówienia: 55.10.00.00-1 (usługi hotelarskie); 55.11.00.00-4 (hotelarskie usługi noclegowe). 17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 20. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 21. Zamawiający nie przewiduje udzielania przedpłat i zaliczek na realizację niniejszego zamówienia. 22. Podwykonawcy: 22.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak w ofercie powyższej informacji będzie rozumiane jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie; 22.2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części niniejszego zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 1.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 uPzp oraz o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 6.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 6.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale 4 SIWZ. 7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 7.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 7.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 7.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 7.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki określone w punktach od 1.1. do 1.3., Wykonawcy muszą spełnić łącznie. 9. Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ, ewentualnie inny zawierający wszystkie elementy, o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ. Oferta winna być zgodna z zakresem przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia; 2. Formularz cenowy dla zadania, lub dla zadań, na które Wykonawca składa ofertę, przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 4 do SIWZ ewentualnie inny zawierający wszystkie elementy, o których mowa w Załączniku nr 4 do SIWZ; 3. Oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale 6 pkt 1 SIWZ; 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia w załączniku nr 2c do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach