Przetargi.pl
przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży wraz z opiekunami do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Pawłowiczki w formie zakupu biletów miesięcznych.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 47-280 Pawłowiczki, pl. Jedności Narodu 1
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4874125 , fax. 077 4876017
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
  pl. Jedności Narodu 1 1
  47-280 Pawłowiczki, woj. opolskie
  tel. 077 4874125, fax. 077 4876017
  REGON: 00116824000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gzeaspawlowiczki@neostrada.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży wraz z opiekunami do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Pawłowiczki w formie zakupu biletów miesięcznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przewóz dzieci i młodzieży wraz z opiekunami do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Pawłowiczki od 3 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku z wyłączeniem ferii szkolnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601131004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www pawlowiczki.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach