Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Olecko w roku szkolnym 2016/2017

Gmina Olecko ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, Plac Wolności 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 520 21 68 , fax. 87 520 25 58
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olecko
  Plac Wolności 3 3
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 520 21 68, fax. 87 520 25 58
  REGON: 79067127700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olecko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Olecko w roku szkolnym 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Olecko odbywać się będzie w okresie od 1 września 2016r. do 30 czerwca 2017r. według tras ustalonych w SIWZ. Łączna dzienna trasa dowozu wynosi 383 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 196 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.olecko.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach