Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług holowania pojazdów oraz przechowywania pojazdów i innych ruchomości, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-883 Lublin, T. Szeligowskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
  T. Szeligowskiego 24
  20-883 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 452 23 00, , fax. 81 452 23 06
  REGON: 10228770000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubelskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lublinie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług holowania pojazdów oraz przechowywania pojazdów i innych ruchomości, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług holowania pojazdów oraz przechowywania pojazdów i innych ruchomości, na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, wg podziału: 1) Część nr I - Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie miasta Biała Podlaska oraz powiatów: bialskiego, parczewskiego, łukowskiego, radzyńskiego. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 19. 2) Część nr II - Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie miasta Lublin oraz powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego, lubartowskiego, świdnickiego, ryckiego, puławskiego, opolskiego, kraśnickiego. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 5. 3) Część nr III - Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie miasta Chełm oraz powiatów: chełmskiego, włodawskiego, hrubieszowskiego. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 15. 4) Część nr IV - Świadczenie usług holowania pojazdów o DMC do 3,5 tony na terenie miasta Zamość oraz powiatów: zamojskiego, biłgorajskiego, janowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego. Szacunkowa ilość holowań w okresie jednego miesiąca wynosi: 5. 5) Część nr V - Świadczenie usług przechowywania pojazdów i innych ruchomości na terenie miasta Biała Podlaska lub powiatu bialskiego. 6) Część nr VI - Świadczenie usług przechowywania pojazdów i innych ruchomości na terenie miasta Chełm lub powiatu chełmskiego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zasady jego realizacji zostały opisane w załączniku nr 6 do SIWZ (Projekt umowy): 1) Załącznik nr 6.1. do SIWZ – projekt umowy dotyczący części nr I÷IV, 2) Załącznik nr 6.2. do SIWZ – projekt umowy dotyczący części nr V i VI.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50118110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy posiadają aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną licencję wspólnotową, na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) - dotyczy części nr I÷IV.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę w oryginale. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy – w formie oryginału. 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli jest ona podpisywana przez osobę inną niż umocowana w dokumencie rejestracyjnym (odpis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Dokument pełnomocnictwa powinien określać jego zakres i powinien być podpisany przez osoby umocowane w dokumencie rejestracyjnym. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Nie dopuszcza się kopii pełnomocnictwa potwierdzonej przez osobę, na rzecz której pełnomocnictwo jest ustanowione. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wykonawców występujących wspólnie albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 5. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach