Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na świadczenie dostaw obiadów do stołówki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem w 2021 roku przy ul. Chramcówki 27 i ul. Nowotarska 42

Szkoła Podstawowa Nr 5 ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 068 637 , fax. 182 068 637
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 5
  ul. Chramcówki 27
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 182 068 637, fax. 182 068 637
  REGON: 49057357800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp5zakopane.szkolnastrona.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie dostaw obiadów do stołówki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem w 2021 roku przy ul. Chramcówki 27 i ul. Nowotarska 42
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw na potrzeby stołówki szkolnej - gorącego posiłku: obiadu dwudaniowego z kompotem. Zamawiający planuje, że - dziennie należy dostarczyć około 210 obiadów, w roku 2021 ( od 7 stycznia do 22 grudnia) należy dostarczyć około 37 170 obiadów, tj. 210 obiadów x 177 dni. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów według zamówień uczniów. W przypadku, gdy łączna dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowana liczba 37170 przez zamawiającego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnej decyzji właściwego terenowo Organu Inspekcji Sanitarnej stwierdzającą spełnienie wymagań higieniczno-zdrowotnych do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu; ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty; posiadanie wiedzy i doświadczenia: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, co najmniej jedną usługę polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu gorącego obiadu (zupa, drugie danie) przez okres, co najmniej 10 miesięcy, dla co najmniej 100 osób; ocena spełnienia powyższego warunku będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Proponowany przez oferenta dwudekadowy posiłków, jakie planuje dostarczyć zamawiającemu w ramach niniejszego zamówienia, sporządzony według wzoru, stanowiącego załącznik do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach