Przetargi.pl
przetarg nieograniczony na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych AutoCad dla studentów w ramach zadania 2 Wsparcie Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej projektu współfinansowanego przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny: Inżynier przyszłości. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska ogłasza przetarg

 • Adres: 60-965 Poznań, Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 6653538 , fax. 61 6653738
 • Data zamieszczenia: 2015-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Poznańska
  Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 5
  60-965 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 6653538, fax. 61 6653738
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.put.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych AutoCad dla studentów w ramach zadania 2 Wsparcie Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej projektu współfinansowanego przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny: Inżynier przyszłości. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Politechniki Poznańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przetarg nieograniczony na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem szkoleń specjalistycznych AutoCad dla studentów w ramach zadania 2 Wsparcie Centrum Praktyk i Karier Politechniki Poznańskiej projektu współfinansowanego przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny: Inżynier przyszłości. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Politechniki Poznańskiej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie pobierał wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie w zakresie szkoleń specjalistycznych AutoCad
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.put.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach