Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEGLĄD I KONSERWACJĘ SYSTEMÓW ALARMOWYCH P.POŻ I ODDYMIANIA W JEDNOSTKACH POLICJI KWP GDAŃSK

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 214 817 , fax. 583 214 810
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 214 817, fax. 583 214 810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pomorska.policja.gov.pl, www.pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEGLĄD I KONSERWACJĘ SYSTEMÓW ALARMOWYCH P.POŻ I ODDYMIANIA W JEDNOSTKACH POLICJI KWP GDAŃSK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przegląd i konserwacja systemów alarmowych p.poż i oddymiania w jednostkach Policji KWP Gdańsk: 1. Zadanie I KWP Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 47 1x na kwartał 2. Zadanie II Jednostka KPP Malbork ul. Gen. De Guella 3 1x na kwartał Zamówienie zostało podzielone na części: 1) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 1. KWP Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 47. 2) Określenie przedmiotu zamówienia na część nr 2. KPP Malbork ul. De Guella 3. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do obsługi central znajdujących się w systemach. Zapewnienie terminowych przeglądów. Z każdego przeglądu protokół potwierdzony przez pracownika zleceniodawcy i zleceniobiorcy zawartych w umowie. W razie uszkodzenia urządzeń w systemie zleceniobiorca przesyła do KWP w Gdańsku ofertę cenową w celu jej naprawy. Po uzyskanej akceptacji od zleceniodawcy realizuje naprawę. Usługa obejmuje bieżące przeglądy i konserwację w następującym zakresie: a) centralka z układem zasilania – sprawdzenie działania centralki i układu zasilającego b) awaryjne źródło zasilania – sprawdzenie wartości napięć i kontrola działania c) linie dozorowe i sygnalizacyjne – sprawdzenie prawidłowości działania d) sygnalizator pożaru – sprawdzenie e) sprawdzenie działania urządzeń podłączonych do centralki f) sprawdzenie działania czujek dymu g) sprawdzenie przycisków alarmowych Przeglądy i konserwacja winny odbywać się nie rzadziej niż 4 razy w roku z częstotliwością kwartalną. Firma po dokonaniu przeglądu i konserwacji winna wystawić stosowne dokumenty – protokół po kontrolny , zawierający opis zakresu wykonanych czynności i winien być on potwierdzony przez pracownika z danej jednostki KWP lub KPP. Szczegółowy zakres zamówienia określa SIWZ oraz umowa. Wymagany termin realizacji zamówienia – 4 lata od dnia podpisania umowy, ale nie wcześniej niż od 01.07.2019 r. Art. 93 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50413200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Formularz Oferty (zał. nr 1); Uwaga: podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela zgodnie z wypisem z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o podwykonawcach; B. Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu uprawnień do konserwacji i przeglądów systemów SAP zgodnie ze specyfikacją. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach