Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg na terenie gminy Błędów

Urząd Gminy w Błędowie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-620 Błędów, ul. Sadurkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6680656 , fax. 48 6680655
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Błędowie
  ul. Sadurkowska 13
  05-620 Błędów, woj. mazowieckie
  tel. 48 6680656, fax. 48 6680655
  REGON: 00053625500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bledow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg na terenie gminy Błędów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie gminy Błędów: a) Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie na odcinku o długości 990 mb obejmująca swym zakresem wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm, skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową, wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego, skropienie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie oznakowania b) Przebudowa drogi gminnej Tomczyce- Jadwigów na odcinku o długości 700 mb obejmująca swym zakresem wykonanie robót pomiarowtch, profilowanie i zagęszczenie istniejacego podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 12 cm, skropienie podbudowy emulsją asfaltową kationową w ilości 0,7 kg/m2, wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego w ilości 50 kg/m2, skropienie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej emulsją asfaltową 0,3 kg/m2, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 20 tys. zł. ( dwadzieścia tysięcy złotych) zł w terminie do 27 czerwca 2019 do godz. 9.00
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez wezwania Zamawiającego przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach