Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250,262, 299, 691 w miejscowości Ślesin – IV etap”

Gmina Nakło nad Notecią ogłasza przetarg

 • Adres: 89-100 Nakło nad Notecią, Ks. Piotra Skargi
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60 , fax. 52 386 79 02
 • Data zamieszczenia: 2019-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nakło nad Notecią
  Ks. Piotra Skargi 7
  89-100 Nakło nad Notecią, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 386 79 01, 52 386 79 60, fax. 52 386 79 02
  REGON: 09235089500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-naklo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania „Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250,262, 299, 691 w miejscowości Ślesin – IV etap”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Opis przedmiotu zamówienia Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn.: „Budowa dróg osiedlowych: ul. Świerkowej, Jarzębinowej, Kasztanowej, Brzozowej, Sosnowej, Lipowej na działkach nr 211, 213, 239, 250, 262, 299, 691 w miejscowości Ślesin - IV etap”. 2.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową drogi osiedlowej tj. ul. Jarzębinowej w miejscowości Ślesin, gmina Nakło nad Notecią, na odcinku 0+003 do 0+220,3 (działka ewidencyjna nr 691). Termin realizacji robót drogowych - do dnia 29 maja 2020 r. 2.2.Zakres robót drogowych nad, którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski: 1) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 769 m2 i długości jezdni wynoszącej 217,3 m 2) Wykonanie podbudowy betonowej C8/10 3) Wykonanie robót ziemnych 4) Ustawienie krawężników 5) Wykonanie odwodnienia: - przykanaliki o średnicy zewnętrznej rur 225 mm i długości 8m - studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm, z osadnikiem bez syfonu - 4 szt. 6) Roboty wykończeniowe: - ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - regulacja pionowa włazów kanałowych, studzienek telefonicznych, studzienek telefonicznych z wymianą ramy i pokrywy oraz regulacja pionowa zaworów wodociągowych. Przyjęte parametry techniczne: - klasa drogi - D, (droga dojazdowa pieszo-jezdnia), - kategoria obciążenia ruchem KR1/2, - szerokość jezdni - 3,5 m. Dokumentacja techniczna udostępniona jest na stronie internetowej pod adresem http://bip.gmina-naklo.pl/ w zakładce zamówienia publiczne. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zapoznali się z dokumentacją projektową oraz STWiOR dla w/w zadania. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP. 2.3.Obowiązki ogólne podczas pełnienia nadzoru: 1) Nadzór inwestorski sprawowany będzie w następujący sposób: termin rozpoczęcia - od daty podpisania umowy do zakończenia inwestycji, poprzez spisanie protokołu końcowego na wykonane roboty budowlane, bez uwag. Termin pełnienia nadzoru inwestorskiego do dnia 30.06.2020 r. Ponadto, Wykonawca pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego zobowiązany będzie pełnić tę funkcję przez cały czas trwania gwarancji określonej w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 2) Czas pracy inspektora nadzoru inwestorskiego powinien być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót budowanych, w godzinach od 7:00 do 15:00 niezależnie od czasu trwania tego pobytu. 3) Wymagana jest obecność na placu budowy/miejscu prowadzenia robót w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór, na każde wezwanie Zamawiającego w sytuacjach problematycznych (problemy związane z realizacją robót) i/lub nagłych i/lub awaryjnych oraz w trakcie odbioru końcowego, a także w sytuacjach, gdy obecność inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego jest niezbędna dla zapewnienia właściwego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami. 4) Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z: a) przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, b) dokumentacji technicznej (projekty, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), c) umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, d) wymagań Zamawiającego. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie realizował zamówienie poprzez ustanowionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, przy czym zapewni ciągłość świadczonej usługi w przypadku nieobecności któregokolwiek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niż pierwotnie ustanowiony - zastępowany inspektor nadzoru inwestorskiego. 3. Obowiązki ogólne Wykonawcy. 1) Nadzór inwestorski sprawowany będzie w następujący sposób: termin rozpoczęcia - od daty podpisania umowy do zakończenia inwestycji, poprzez spisanie protokołu końcowego na wykonane roboty budowlane, bez uwag oraz rozliczenia wykonanych robót. Ponadto Wykonawca pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego zobowiązany będzie pełnić tę funkcję przez cały czas trwania gwarancji określonej w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. 2) Czas pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego powinien być dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robót budowanych, niezależnie od czasu trwania tego pobytu. 3) Wymagana jest obecność na placu budowy /miejscu prowadzenia robót w odstępach czasu zabezpieczających skuteczny i prawidłowy nadzór, na każde wezwanie Zamawiającego w sytuacjach problematycznych (problemy związane z realizacją robót) i/lub nagłych i/lub awaryjnych oraz w trakcie odbioru końcowego, a także w sytuacjach, gdy obecność inspektora (inspektorów) nadzoru inwestorskiego jest niezbędna dla zapewnienia właściwego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami. 4) Zamówienie obejmuje sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z: a) przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, b) dokumentacji technicznej (projekty, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), c) umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, d) wymagań Zamawiającego. W ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie realizował zamówienie poprzez ustanowionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, przy czym zapewni ciągłość świadczonej usługi w przypadku nieobecności któregokolwiek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niż pierwotnie ustanowiony - zastępowany inspektor nadzoru inwestorskiego. 4. Etapy współpracy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Zamawiającym 1) Etap budowy i rozliczenia, tj. okres od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych do dnia zakończenia robót budowlanych i rozliczenia inwestycji; 2)Etap po zakończeniu robót. 5 .Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony i zobowiązany w szczególności do: 1) wspierania Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, 2) działania w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie zadania inwestycyjnego w sposób poprawny jakościowo i w przewidzianych terminach, 3) zapoznania się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz umową zawartą z Wykonawcą robót nadzorowanego zadania, 4) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją zamówienia a w szczególności w kontaktach z właścicielami urządzeń infrastruktury technicznej, itp., 5) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi robotami budowlanymi objętymi przedmiotem umowy w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane; łącznie z robotami koniecznymi do wykonania, a nieujętymi w dokumentacji projektowej i niemożliwymi do przewidzenia na etapie podpisywania umowy, 6) swobodnego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania, 7) uzgodnienia z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji, 8) egzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w zależności od postępu robót oraz jego akceptacji w ciągu 7 dni, 9) prowadzenia regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie, 10) w przypadku wykonywania robót przez podwykonawców ciągłe monitorowanie wykonywanych przez nich robót, a w szczególności: posiadanie wiedzy na temat wykonywania robót przez podwykonawców i nadzorowanie dokonywania wpisu do dziennika budowy o wykonywaniu robót przez konkretnego podwykonawcę, 11) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie rzeczywistego zaawansowania i zgodności z obowiązującym przy realizacji przedmiotu umowy harmonogramem robót, 12) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika budowy do naprawy sytuacji, 13) udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego, 14) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w warunkach umowy na roboty budowlane oraz powiadamianie niezwłoczne o takich zdarzeniach Zamawiającego, 15) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna, 16) czuwania nad realizacją elementów robót związanych z ochroną środowiska, współpracy z organizacjami ekologicznymi, zgodnie z obwiązującymi przepisami, 17) wydawania poleceń zmian Wykonawcy robót budowlanych oraz dokonywania ich wyceny po akceptacji przez Zamawiającego, 18) sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe, nieujęte w dokumentacji projektowej oraz zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; sprawdzanie wycen robót dodatkowych, zamiennych i podobnych oraz kontrola rozliczeń wykonanych robót budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym, negocjowanie z Wykonawcą robót budowlanych wynagrodzenia za roboty nieobjęte umową podstawową, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy, 19) nadzorowania wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym – w ramach wynagrodzenia, 20) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów, 21) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 22) udział w komisyjnym pobieraniu próbek do badań oraz powiadamiania Zamawiającego na 3 dni przed o zamiarze ich pobrania, 23) zlecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość, co do ich jakości, 24) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp., 25) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z Wykonawcą tych robót, 26) zalecenia sporządzania wszelkich koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy, 27) weryfikowania „rysunków powykonawczych" sporządzanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 28) odbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robót zanikających i ulegających zakryciu, 29) sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót, będących podstawą do rozliczeń finansowych Zamawiającego z Wykonawcą robót, w oparciu o obowiązujący harmonogram rzeczowo-finansowy i dokumenty przedstawione przez Wykonawcę robót, 30) sprawdzenia zgodności faktury Wykonawcy robót budowlanych z dokumentami odbioru i wcześniejszymi dokumentami rozliczeniowymi, zatwierdzenia, opisania i zwrotu faktury w terminie 3 dni od jej otrzymania, 31) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów realizowanego przez Wykonawcę robót budowlanych zamówienia, 32) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad, 33) poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę robót budowlanych, 34) przygotowania odbioru częściowego i odbioru końcowego robót, przygotowania protokołu odbioru, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru (w szczególności sprawdzenia harmonogramu finansowo-rzeczowego) oraz uczestnictwa w odbiorze robót podstawowych, i robót dodatkowych, 35) powiadomienia komisji odbioru o terminie i miejscu odbioru, 36) poświadczenia terminu zakończenia robót, 37) identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiającego wraz z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom, 38) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót, 39) zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych, 40) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy i podania Zamawiającemu sposobu ich rozwiązania, 41) rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich, 42) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego, reprezentowanie Zamawiającego w zakresie technicznym, poprzez przedstawianie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego, co do przedmiotu sporu, 43) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wymaganych przez Zamawiającego jak i dla potrzeb rozliczeniowo – kontrolnych dla jednostek zewnętrznych, 44) prowadzenia bieżącej kontroli realizowanego zadania inwestycyjnego, 45) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach, problemach jakie napotkał w trakcie realizacji robót, 46) sprawdzenia ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót budowlanych, 47) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 48) wydania polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót, 49) przegląd kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej do Zamawiającego oraz dokumentacji związanej z nadzorowaną budową w formie i terminie ustalonym wspólnie z Zamawiającym, 50) przygotowywania niezbędnych dokumentów do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, o ile jest wymagane, 51) dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 52) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 53) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, 54) dokonania odbioru końcowego i przekazanie obiektu do eksploatacji po uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy, 55) przygotowania końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego i sporządzenia sprawozdania końcowego z jego realizacji. 6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem będzie decydować o: 1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót, 2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót, 3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej z Wykonawcą robót, 4) wprowadzeniu zmian w dokumentacji projektowej. O powyższych decyzjach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie niezwłocznie informować Zamawiającego. 7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie wnioskować do Zamawiającego o: 1) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie, 2) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych, 3) udzielenie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego, zgodnie z ustawą Pzp. 8. Etap po zakończeniu robót Po zakończeniu robót budowlanych Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego, potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego. Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego wyegzekwuje od Wykonawcy robót przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem i zadba o dostarczenie przez Wykonawcę robót wszelkich niezbędnych dokumentów, a także sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego. W okresie rękojmi, Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego jest zobowiązany i upoważniony do: 1) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z przeglądami wykonanych robót oraz usuwaniem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi, 2) prowadzenia regularnych przeglądów wykonanych robót (jeżeli zajdzie taka konieczność, co najmniej 1 raz w roku) z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych i sporządzania protokołów z przeglądów oraz przekazywania protokołów wykonawcy robót i Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty dokonania przeglądu, 3) wystawiania Wykonawcy robót budowlanych polecenia usunięcia wad, które zostaną ujawnione w trakcie przeglądów i wyznaczania terminów ich usunięcia, 4) nadzoru nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 5) odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 6) wnioskowania do Zamawiającego o zlecenie zastępczego usunięcia wad w przypadku, gdy nie zostaną usunięte przez Wykonawcę robót budowlanych w wyznaczonym terminie, 7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, 8) sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego po okresie rękojmi i potwierdzenia usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi, 9) wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów. 9. Współpraca z Zamawiającym. Na każdym etapie realizacji zadania inwestycyjnego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zapewni Zamawiającemu wszelką niezbędną pomoc. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego niniejszego zamówienia zorganizuje pracę swojego Zespołu w taki sposób, aby zadanie inwestycyjne było realizowane zgodnie ze szczegółowym harmonogramem czasowym, rzeczowym i finansowym. 10. Wymagania od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - personel Nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego, powierzony będzie osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy niniejszego zamówienia. Osoba - musi spełniać określone w SIWZ wymagania tj. Inspektor nadzoru w specjalności drogowej. Personel Wykonawcy niniejszego zamówienia będzie wykonywał swoje obowiązki z należytą starannością, a w szczególności będzie: a) dokumentował decyzje i rozstrzygnięcia mające wpływ na potwierdzone kwoty, b) przestrzegał prawidłowości rozliczeń rachunkowych, c) dbał o kompletność korespondencji i prawidłowość przedstawianej dokumentacji, d) potwierdzał wyłącznie kwoty, które bezspornie są należne Wykonawcy robót budowlanych, a wszelkich kalkulacji dokonywał w oparciu o warunki umowy i zasady oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, e) nie dopuszczał do sytuacji, w których jego działania lub zaniechania będą stanowiły podstawę roszczeń Wykonawcy robót budowlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenia wszystkich inspektorów o przyjęciu obowiązku pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a także kopię uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII w pkt 3.1; ppkt 3.1.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem Zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp (informację z sesji otwarcia ofert) przekaże Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp ( załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5. Do oferty w postępowaniu Wykonawca dołącza: 1.1. Aktualne na dzień składania ofert do udziału w postępowaniu oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ ( załącznik nr 2 i Nr 3 do SIWZ). 1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 1.1. SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzić spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia- w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w załącznik nr 3a. do SIWZ. 1.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega na zasadach określonych w art. 22 a Pzp składa także oświadczenie o którym mowa w załączniku nr 3a do SIWZ. 1. Na ofertę składają się: 1) wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy; 2) wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 3) wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 4) wypełniony załącznik nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców); 5) wypełniony/e załącznik/i Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują); 6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach