Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Słubice

Gmina Słubice ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Akademicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 372 000 , fax. 957 582 880
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słubice
  ul. Akademicka 1
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 957 372 000, fax. 957 582 880
  REGON: 21096679200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slubice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Słubice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Słubice wraz z obliczeniem i zinwentaryzowaniem powierzchni utwardzonej pod tzw. podatek od deszczu. Zakres zamówienia obejmuje: ETAP I – część analityczna Zamawiający przewiduje, że na tym etapie realizacji Wykonawca: 1) dokona inwentaryzacji odbiorców odprowadzających wody deszczowe do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w rozbiciu na: • nieruchomości zamieszkałe • przedsiębiorstwa z uwzględnieniem powierzchni terenów z jakich są odprowadzane wody deszczowe i roztopowe oraz ilość odprowadzonej wody; 2) dokona analizy istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych na podstawie dostępnych materiałów, wizji w terenie wraz z określeniem odbiorników wód opadowych i oceną możliwości przejęcia spływu obliczeniowego. Wyniki analizy Wykonawca winien przedstawić w formie opisu i zilustrować graficznie; 3) zinwentaryzuje istniejące systemy odprowadzania wód opadowych i roztopowych wraz z opisem ich stanu technicznego oraz możliwie szerokiego ich wykorzystania do budowy systemu odprowadzania wód opadowych z oceną przepustowości; 4) opracuje szczegółowy podział terenu na zlewnie z uwzględnieniem naturalnych zlewni topograficznych i ich zlewni cząstkowych wraz z wyliczeniem ilości ścieków deszczowych dla każdej ze zlewni a także określi sposób ich odprowadzenia do odbiornika; 5) określi i przeanalizuje wysokości i intensywności opadów miarodajnych; 6) przeprowadzi analizę hydrologiczną i hydrogeologiczną terenu pod kątem oceny zdolności chłonnej gruntów i formowania spływów powierzchniowych; 7) dokona analizy możliwości retencjonowania wód opadowych na terenie zlewni. ETAP II – część koncepcyjna Opracowanie koncepcyjne odwodnienia przedmiotowego terenu, winno być zgodne z zapisami: • obowiązujących MPZP miejscowości Słubice oraz • zapisami zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice oraz jego zmianami, w szczególności poprzez lokalizację w pasach drogowych planowanych i istniejących ulic, sieci kanalizacji opadowej, odprowadzającej wody opadowe i roztopowe zarówno z pasa drogowego, jak i przynależnej zlewni przy założeniu, że wody opadowe mają być odprowadzone do odbiorników jak najbliżej położonych. W związku z tym Zamawiający przewiduje, że na tym etapie, Wykonawca: 1) określi kierunek spływu wód deszczowych; 2) przedstawi propozycje minimum 3 rozwiązań wariantowych polegających na odprowadzeniu wód opadowych powierzchniowo lub poprzez budowę systemu kanalizacji deszczowej oraz przedstawi ocenę techniczno-ekonomiczną rozpatrywanych wariantów rozwiązań koncepcyjnych; 3) opracuje wytyczne dotyczące modernizacji istniejących urządzeń odprowadzających wody opadowe i roztopowe; 4) opracuje wytyczne dotyczące budowy nowych systemów kanalizacyjnych, ustalenia odbiorników ścieków opadowych i lokalizacji wylotów kolektorów zbiorczych; 5) wskaże niezbędne parametry koryt cieków i rowów będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Słubice; 6) wskaże odcinki cieków i rowów melioracyjnych, przepustów koniecznych do przebudowy oraz określi zakres niezbędnych prac projektowych i wykonawczych; 7) dokona analizy stanu władania miejscami zrzutu wód opadowych, rowów i trasy ewentualnych rurociągów; 8) określi metody podczyszczania wód opadowych przed odprowadzeniem ich do odbiornika; 9) określi wskaźnikowe koszty całego zamierzenia inwestycyjnego pozwalające odprowadzić wody opadowe i roztopowe w rozbiciu na poszczególnej zlewnie. ETAP III – Opracowanie ostatecznej koncepcji odwodnienia terenu zgodnie z przyjętym wariantem 1) wprowadzenie zmian Zamawiającego do wybranego wariantu koncepcji odwodnienia terenu. 2) wykonanie obliczeń hydraulicznych sieci kolektorów deszczowych oraz obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych odbiorników w miejscach wprowadzania wód opadowych. 3) wykonanie profili podłużnych głównych kolektorów deszczowych oraz przekroje charakterystyczne projektowanych obiektów. 4) wykonanie rysunków projektowanych urządzeń przepompowni, zbiorników retencyjnych, przepompowni wód deszczowych, podczyszczalni wód deszczowych w skali umożliwiającej czytelność rysunku. 5) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej terenu, w miejscach lokalizacji istniejących oraz projektowanych urządzeń przepompowni wód deszczowych, zbiorników retencyjnych, podczyszczalni wód deszczowych. 6) ostateczna wersja koncepcji powinna uwzględnić możliwość etapowania późniejszych prac. Szczegółowy opis zamówienia zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach