Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na opracowanie ekspertyzy dotyczącej części diagnostycznej i strategicznej Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 273 71 50 , fax. 22 273 89 22
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  ul. Wspólna 2/4 2/4
  00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 273 71 50, fax. 22 273 89 22
  REGON: 14031558300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mrr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na opracowanie ekspertyzy dotyczącej części diagnostycznej i strategicznej Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy dotyczącej części diagnostycznej i strategicznej Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2014-2020. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi 162 601,63 PLN.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Koncepcja realizacji ekspertyzy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mrr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach