Przetargi.pl
przetarg nieograniczony na na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy błędów przez okres trzech miesięcy

Urząd Gminy w Błędowie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-620 Błędów, ul. Sadurkowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6680656 , fax. 48 6680655
 • Data zamieszczenia: 2019-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Błędowie
  ul. Sadurkowska 13
  05-620 Błędów, woj. mazowieckie
  tel. 48 6680656, fax. 48 6680655
  REGON: 00053625500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:/bledow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony na na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy błędów przez okres trzech miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Błędów w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych odpowiednimi przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.Zakres zamówienia – obejmuje odbieranie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Błędów oraz PSZOK zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błędów oraz przekazywanie zmieszanych od-padów komunalnych, odpadów zielonych zbieranych łącznie z odpadami komunalnymi ulegający-mi biodegradacji, w tym odpadami opakowaniowymi ulegającymi biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania bezpośrednio do Instalacji Komunalnych - zakładów przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami Wo-jewództwa Mazowieckiego. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz sposób ich realizacji zostały opisane w załączniku 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokościach 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 13 grudnia 2019 r. do godziny 09:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1.Wykonawca powinien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych przepisów, lub do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę, określonych w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE, lub spełniać inne wymogi określone w tym załączniku.Powyższe dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. 2. Wykonawca powinien posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzony przez Wójt Gminy Błędów lub prowadzonego przez Związek Międzygminny NATURA z siedzibą w Grójcu, którego członkiem jest Gmina Błędów, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz.1454, z późn. zm.). 3. Wykonawca musi posiadać aktualne aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) 4. Wykonawca musi posiadać wpis do rejestru prowadzonego, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), w zakresie transportu odpadów komunalnych o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o przynależności lub braku do grupy kapitałowej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach