Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DWÓCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 277 61 00 , fax. 32 271 73 11
 • Data zamieszczenia: 2019-10-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o.
  ul. Zamkowa 4
  41-803 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 277 61 00, fax. 32 271 73 11
  REGON: 24112785700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzabrze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DWÓCH ANALIZATORÓW PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH WRAZ Z SUKCESYWNĄ DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do równowagi kwasowo – zasadowej wraz z dzierżawą dwóch analizatorów parametrów krytycznych. Zamówienie będzie realizowane po cenach jednostkowych zadeklarowanych w ofercie przedstawionych przez Wykonawcę – stanowiących załącznik nr 1a do umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część IV SIWZ, Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ i Szczegółowy formularz ofertowo cenowy stanowiący Załącznik nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tym samym nie wymaga złożenia dokumentu w powyższym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach