Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DYSTRYBUCJĘ I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ POLICJI W CHOJNICACH I JEDNOSTEK JEJ PODLEGŁYCH

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 214 817, , fax. 583 214 810
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15
  80-819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 214 817, , fax. 583 214 810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pomorska.policja.gov.pl, www.pomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DYSTRYBUCJĘ I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ KOMENDĘ POWIATOWĄ POLICJI W CHOJNICACH I JEDNOSTEK JEJ PODLEGŁYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i dystrybucja energii elektrycznej w obiektach policji KPP Chojnice. Adres punktu poboru energii elektrycznej l.p. PPE Kod pocztowy Miejscowość Ulica Numer domu taryfa moc ilość kWh na okres obowiązywania umowy 1 PLENED0000059000 0000010 57997161 89-600 Chojnice Warszawska 13 C11 27 180 000 2 PLENED0000059000 0000010566491152 89-600 Chojnice Gdańska 49 C11 15 50 000 3 PLENED0000059000 0000010676666183 89-632 Brusy Wojska Polskiego 35 C11 14 36 000 4 PLENED0000059000 0000010235771135 89 650 Czersk Zielińskiego 6 C11 14 62 000 5 PLENED0000059000 0000010257433107 89-606 Charzykowy Jeziorna 56 C12 B 22 52 000 Wykonawca musi posiadać Generalną Umowę Dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Przedmiot postępowania nie jest objęty wykazem załącznika nr 15 do ustawy z dnia 09.09.2019.(DZ.U.2019, poz.1751). SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA OKREŚLA SIWZ ORAZ UMOWA. Art. 93 1a. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo 2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, albo 3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: E. posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Formularz Oferty ( zał. nr 1); Uwaga : podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela zgodnie z wypisem z właściwego rejestru wraz z oświadczeniem o podwykonawcach; W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo . Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginalne lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: 1) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca; 2) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. B. Projekt umowy uwzględniający zapisy SIWZ. C. Oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, w tym:  aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;  Generalną Umowę Dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach