Przetargi.pl
przetarg nieograniczony na dostawy odczynników laboratoryjnych z dzierżawą aparatury oraz jednorazowego sprzętu laboratoryjnego

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Mickiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4742357, 4724100, 4724108 , fax. 564 742 358
 • Data zamieszczenia: 2021-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 10
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 056 4742357, 4724100, 4724108, fax. 564 742 358
  REGON: 51963855400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnml.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony na dostawy odczynników laboratoryjnych z dzierżawą aparatury oraz jednorazowego sprzętu laboratoryjnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia w postępowaniu stanowią: Grupa 1 - dostawy odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń w serologii immunotransfuzjologicznej metodą aglutynacji krwinek czerwonych na mikrokolumnach wraz z dzierżawą aparatury z autoryzowanymi przez producenta walidacjami Grupa 2 - dostawy odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego Grupa 3 - dostawy jednorazowego sprzętu laboratoryjnego Grupa 4 - dostawy zestawów do lekowrażliwości, podłoży, pożywek mikrobiologicznych, krążków diagnostycznych, szczepów wzorcowych, krążków do oznaczania lekowrażliwości i innych Grupa 5 - dzierżawa automatycznego systemu do identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów autoryzowanymi przez producenta testami. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach