Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH: SYPKICH, PRZYPRAW, KONSERW, A TAKŻE WODY MINERALNEJ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, J. Iwaszkiewicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (076) 721 11 26, , fax. (076) 721 11 27
 • Data zamieszczenia: 2020-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
  J. Iwaszkiewicza 5
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. (076) 721 11 26, , fax. (076) 721 11 27
  REGON: 39099944100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.legnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH: SYPKICH, PRZYPRAW, KONSERW, A TAKŻE WODY MINERALNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych oraz wody mineralnej, które zostały podzielone na cztery Pakiety i szczegółowo opisane w załączniku ofertowym 2A (formularzu asortymentowo-cenowym), który stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Część 1 - Pakiet 1 - Produkty suche, chrzan, powidła oraz dżemy Część 2 - Pakiet 2 - Przyprawy oraz napój owocowy do rozpuszczania w wodzie Część 3 - Pakiet 3 - Artykuły konserwowe oraz inne Część 4 - Pakiet 4 – Woda mineralna 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna ilość części w niniejszym postępowaniu: 4 części pogrupowane w Pakietach od 1 do 4. Wszelkie zapisy znajdujące się w siwz dotyczące oferty odnoszą się również do oferty częściowej. Jeżeli w siwz nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części. 3. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp - Zamawiający wymaga dostarczenia asortymentu powszechnie dostępnego o ściśle określonym składzie jakościowym - przedmiot zamówienia został opisany przy użyciu standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. 4. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projektach umów w Rozdziale XVII siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą (którą stanowi formularz ofertowy - druk oferty stanowiący Załącznik nr 2 do siwz wraz z Załącznikiem nr 2A - Formularzem asortymentowo-cenowym, w zakresie Części na którą Wykonawca składa ofertę): 1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku 1 do SIWZ; informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 1.2. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie lub dla osoby, o ile ofertę składa pełnomocnik; treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie zobligowany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału (o którym mowa w pkt. 3) gdyż nie określił warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach