Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów do teleradioterapii oraz do systemu brachyterapii Micro Selectron HDR V3 Nucletron

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48 (89) 5398240 , fax. +48 (89)5269156
 • Data zamieszczenia: 2019-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
  Al. Wojska Polskiego 37
  10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 (89) 5398240, fax. +48 (89)5269156
  REGON: 51002236600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów do teleradioterapii oraz do systemu brachyterapii Micro Selectron HDR V3 Nucletron
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów i akcesoriów wykorzystywanych w procedurach teleradioterapii oraz brachyterapii, przeznaczonych do użytkowania z systemem Micro Selectron HDR V3 Nucletron, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Formularzu cenowym. Pakiet nr 1. poz. 1 - Element zużywalny z powłoką antybakteryjną do systemów unieruchomień pacjenta na głowę – trzypunktowy z wykrojem na nos - 120 szt. poz. 2 - Element zużywalny z powłoką antybakteryjną do systemów unieruchomień na głowę i szyję – pięciopunktowy z wykrojem na nos - 220 szt. poz. 3 - Granulat termoplastyczny - 2 szt. Pakiet nr 2 - Bolus żelowy - 10 szt Pakiet nr 3 - poz. 1 - Kateter typu LUMENCATH 5F - 40 szt. poz. 2 - Kateter typu LUMENCATH 6F - 40 szt. poz. 3 - Cewnik z kołnierzem typu Multichannel - 10 szt. Pakiet nr 4 - „Złoty marker” – Znacznik stosowany w radioterapii - 162 szt. Pakiet nr 5 - poz. 1 - Igła do brachyterapii ginekologicznej średnica 6F, długość: 294 mm - 50 szt. poz. 2 - Igła do brachyterapii ginekologicznej średnica 6F, długość: 293 mm - 10 szt. Pakiet nr 6 - poz. 1 - Znacznik wątrobowy na bazie złota igła 200 mm x 22G. - 4 szt. poz. 2 - Znacznik wątrobowy na bazie złota igła 150 mm x 25G. - 4 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33151400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane oświadczenie – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach