Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rząśnia

Gmina Rząśnia ogłasza przetarg

 • Adres: 98-332 Rząśnia, ul. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 446 317 122 , fax. 446 317 129
 • Data zamieszczenia: 2019-10-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rząśnia
  ul. Kościuszki 16
  98-332 Rząśnia, woj. łódzkie
  tel. 446 317 122, fax. 446 317 129
  REGON: 59064793100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzasnia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rząśnia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego (z rocznika nie starszego niż 2019) specjalnego, średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rząśnia. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja techniczna samochodu zawierająca wszystkie parametry techniczne oraz jego wyposażenia a stanowiąca załącznik nr 2 będący integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 3. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony samochód. 4.Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy PZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7.000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy) na zasadach i w jednej z form określonych w SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach