Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego oraz fantomów na potrzeby Wydziału Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: RKZ.381.4.2020)

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-060 Opole, ul. Katowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4423524, 4423520 , fax. 774 423 517
 • Data zamieszczenia: 2020-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  ul. Katowicka 68
  45-060 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4423524, 4423520, fax. 774 423 517
  REGON: 53239101700015
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wsm.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego oraz fantomów na potrzeby Wydziału Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu (nr sprawy: RKZ.381.4.2020)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego oraz fantomów na potrzeby Wydziału Fizjoterapii PMWSZ w Opolu: 1.1. Urządzenie do pomiaru układu nerwowego – 1szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1. do SIWZ. 1.2. Zestaw do analizy aktywności bioelektrycznej mięśni – 1szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.2. do SIWZ. 1.3. Zestaw do treningu okluzyjnego – 1szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.3. do SIWZ. 1.4. Bezprzewodowy czujnik ruchu z oprogramowaniem – 1szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.4. do SIWZ. 1.5. Stół do masażu z przełącznikiem ramowym – 4szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.5. do SIWZ. 1.6. Przenośne USG – 1szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.6. do SIWZ. 1.7. Autoklaw 15L – 1szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.7. do SIWZ. 1.8. Tester siły mięśniowej – 1szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.8. do SIWZ. 1.9. Zestaw do testów FMS – 1szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.9. do SIWZ. 1.10. Elektroniczny goniometr – 1szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.10. do SIWZ. 1.11. Plantokonturograf – 4szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.11. do SIWZ. 1.12. Elektrody endowaginalne – 35szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.12. do SIWZ. 1.13. Elektroda do elektrostymulacji punktowa – 4szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.13. do SIWZ. 1.14. Model miednicy żeńskiej – 1szt.; Model mięśni dna miednicy kobiety – 1szt.; Model dna miednicy mężczyzny – 1szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.14. do SIWZ. Zamówienie, dla pkt. 4.1.2. – 4.1.7. obejmuje dostawę urządzeń, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie 5 osób w wymiarze minimum 2 godzin w siedzibie Zamawiającego (dla pkt. 4.1.4. i 4.1.7. Zamawiający dopuszcza szkolenie on-line) . Zamówienie, dla pkt. 4.1.1. oraz 4.1.8. – 4.1.14. obejmuję dostawę urządzeń do siedziby Zamawiającego. 2. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie, uwzględniając zakres zamówienia częściowego określonego w załącznikach nr 1.1. – 1.14. do SIWZ, zapewni dostawę przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami ewentualnego opakowania/rozpakowania/wywozu i utylizacji tych opakowań, a także transportu, przeniesienia, montażu, napraw gwarancyjnych, a także ewentualnego ubezpieczenia w tym m.in.: ewentualnego ubezpieczenia przedmiotu zamówienia, a także osób dokonujących wszelkich działań związanych z realizacją przedmiotu zamówienia lub ewentualnego wynajmu dodatkowego sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia. 2.2. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia określonego w ofercie, przysługującego Wykonawcy. 2.3. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub wskazanych w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 2.4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących na konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, spełniające wymagania Zamawiającego. 2.5. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono wymagania dotyczące przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. 2.6. Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1) ustawy w przypadku zamówienia na dostawy lub usługi, Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności: wymaga, adekwatnie, do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy (na lub w oparciu o załącznik nr 2 do SIWZ) oraz załączniki nr 1.1. – 1.14. do SIWZ (odpowiednio do części) 2) oświadczenie o wykluczeniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (na lub w oparciu o załącznik nr 4 do SIWZ); 3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (na lub w oparciu o załącznik nr 3 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach