Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę robota przemysłowego

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu ogłasza przetarg

 • Adres: 39300 Mielec, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7885193, 7885194, 7885195 , fax. 17 7885193, 7885194
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
  ul. Wojska Polskiego
  39300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 17 7885193, 7885194, 7885195, fax. 17 7885193, 7885194
  REGON: 69048170000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckp.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę robota przemysłowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja wyposażenia pracowni mechatronicznej w postaci robota przemysłowego wraz z niezbędnymi dodatkami opisanymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie Informacje dodatkowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach