Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego ZP IBS PAN 02/2018

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 17-230 Białowieża, Stoczek
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 682 77 50, , fax. 85 682 77 52
 • Data zamieszczenia: 2018-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
  Stoczek 1
  17-230 Białowieża, woj. podlaskie
  tel. 85 682 77 50, , fax. 85 682 77 52
  REGON: 32628500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibs.bialowieza.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego ZP IBS PAN 02/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego do trzech kotłowni Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży (dwie zlokalizowane przy ul. Stoczek 1 i jedna przy ul. Tropinka 102) w okresie: 01.01.2019 – 31.12.2019. Szacunkowa ilość paliwa objętego zamówieniem to ok. 70000 litrów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: na podstawie oświadczeń

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach