Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę nabiału oraz margaryny

Zakład Karny w Sztumie ogłasza przetarg

 • Adres: 82400 Sztum, ul. Nowowiejskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 672 800 , fax. 0-55 2672820
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Sztumie
  ul. Nowowiejskiego 14
  82400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 552 672 800, fax. 0-55 2672820
  REGON: 31972400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę nabiału oraz margaryny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Nabiał 1. Mleko w proszku odtłuszczone rozpuszczalne w ilości 3600 kg; 2. Twaróg półtłusty 200g kostka w ilości 5600 kg; 3. Ser topiony 100g kostka (bez dodatków smakowych mięsnych typu szynka, salami, itp.) w ilości 2800 kg; 4. Jogurt naturalny 150g (bez dodatków smakowych) ilości 2100 kg; 5. Serek twarogowy typu kanapkowy 100g – 125g (bez dodatków smakowych cebuli oraz czosnku, bez dodatków substancji pochodzenia zwierzęcego, np. żelatyny) w ilości 1700 kg; 6. Śmietanka UHT zawartość tłuszczu 12%-18% w ilości 1400 litrów; 7. Serek twarogowy typu fromage 80g – 100g (bez dodatków smakowych cebuli oraz czosnku, bez dodatków substancji pochodzenia zwierzęcego, np. żelatyny) w ilości 2800 kg; 8. Ser żółty twardy typu gouda, morski, edamski, tylżycki w ilości 1700 kg. Część II Margaryna 1. Margaryna roślinna do smarowania pieczywa o obniżonej zawartości tłuszczu (kostka 250g) w ilości 24000 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach